Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:59:40
bod č. 60. - Návrh na souhlas s přenecháním nemovitostí v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava do výpůjčky, s pořádáním běhu, s umístěním dopravního značení
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08996/RM1418/125          .....             08

1) souhlasí
aby nájemce FK Stará Bělá, se sídlem Potoky 622/44, 
724 00 Ostrava-Stará Bělá, IČO: 228 85 412

přenechal do vypůjčky nemovitosti v k. ú. Stará Bělá, obec 
Ostrava, a to:

- pozemek parc. č. 3628/11 - ost. plocha, sportoviště a rekreační 
plocha, včetně hřiště pro kopanou na pozemku parc. č. 3628/11 a parc. č. 
3628/6 

- sociální zařízení v budově bez čp/če, objekt 
občanské vybavenosti na pozemku parc. č. 3628/2 - zastavěná 
plocha a nádvoří

v souladu s čl. VI. odst. 9 nájemní smlouvou ev. č. 1704/2012/MJ 
ze dne 26.06.2012

Evě Pflegrové, s místem podnikání Čelechovice 26, 
751 03 Brodek u Přerova, IČO: 71817433, za účelem lunaparkové 
činnosti v termínu 08.05. - 15.05.2018

08996/RM1418/125          .....             08

2) souhlasí
 s pořádáním běhu Trail Ostrava na pozemcích v k. 
ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to:

- parc. č. 3463/1 - ostatní plocha, jiná plocha

- parc. č. 3463/3 - ostatní plocha, jiná plocha

- parc. č. 3463/20 - ostatní plocha, jiná plocha

- parc. č. 3463/21 - ostatní plocha, jiná plocha

- parc. č. 3463/25 - ostatní plocha, jiná plocha

- parc. č. 3463/26 - ostatní plocha, ostatní komunikace

- parc. č. 3463/35 - ostatní plocha, jiná plocha

- parc. č. 3463/36 - ostatní plocha, jiná plocha

- parc. č. 4246/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace

pro společnost SportGroup.cz s. r. o., se sídlem Modřanská 
1151/53, 147 00 Praha 4, IČO: 26912562

ve dne 28.04.2018 v době od 10.00 do 12.30 hodin

dle přílohy č. 3/1 předloženého materiálu

08996/RM1418/125          .....             08

3) souhlasí
s umístěním trvalého dopravního značení na 
pozemcích v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, a to:

- p. p. č. 455/3 - ostatní plocha, jiná plocha

- p. p. č. 455/59 - lesní pozemek

- p. p. č. 460/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace

pro Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, 
s. r. o., se sídlem Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 
27814742

dle zákresu ve snímku trvalého dopravního 
značení, který je přílohou č. 4/1 předloženého 
materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro