Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:58:53
bod č. 58. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava pro Městský obvod Ostrava - Jih. Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08994/RM1418/125          .....             08

1) vydává
pro městský obvod Ostrava - Jih, se sídlem Horní 791/3, 
700 30 Ostrava - Hrabůvka

předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na 
pronájem nebytového prostoru o velikosti 11,29 m2 
nacházejícího se v 1. PP objektu k bydlení č. p. 
2434, který je součástí pozemku p. č. st. 3075 v k. 
ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřený tomuto 
městskému obvodu (ul. Volgogradská)

s

Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.

se sídlem: Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 04084063,

za účelem umístění a provozování 
elektronických komunikací, na dobu neurčitou, s 
výpovědní lhůtou delší než 3 měsíce,

v souladu s článkem 7, odst. 9, písmene u) bod 2 Obecně 
závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut 
města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků
 
08994/RM1418/125          .....             08

2) vydává
pro městský obvod Mariánské Hory Hulváky, se 
sídlem Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava - Mariánké Hory

předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na 
nebytový prostor sloužící k podnikání v 
objektu bydlení č. p. 1159, který je součástí 
pozemku p. č. st. 1561, zast. plocha a nádvoří v k. ú. 
Mariánské Hory, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Otrava, svěřený tomuto městskému 
obvodu (ul. Generála Janka),

s

Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.

se sídlem: Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 04084063,

za účelem umístění a provozování 
elektronických komunikací, na dobu neurčitou, s 
výpovědní lhůtou delší než 3 měsíce,

v souladu s článkem 7, odst. 9, písmene u) bod 2 Obecně 
závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut 
města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro