Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:58:09
bod č. 57. - Návrh na zřízení věcných břemen a návrh na uzavření smluv o zřízení věcných břemen pro společnost GasNet, s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08993/RM1418/125          .....             08

1) rozhodla
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít 
smlouvu o zřízení věcného břemene NTL plynovodu DN200 k 
pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy:

parc. č. 126/23 - ostatní plocha, jiná plocha,

v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, s oprávněným:

GasNet, s.r.o.

se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 
940, PSČ 401 17 

IČO: 272 95 567

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

08993/RM1418/125          .....             08

2) rozhodla
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít 
smlouvu o zřízení věcného břemene VTL plynovodu k pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy:

parc. č. 3151/1 - ostatní plocha, dráha,

v k. ú. Svinov, obec Ostrava, s oprávněným:

GasNet, s.r.o.

se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 
940, PSČ 401 17 

IČO: 27295567

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro