Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:57:46
bod č. 55. - Návrh na odejmutí a svěření městskému obvodu Slezská Ostrava, svěření městskému obvodu Stará Bělá, odstranění staveb na Hranečníku a na ul. Muglinovské a vyjmutí plnění funkcí lesa pozemkům v k. ú. Stará Bělá
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08992/RM1418/125          .....             08

1) doporučuje
zastupitelstvu města

vyhradit si rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Slezská Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. 
b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, v platném znění,

pozemek p. p. č. 197/5, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. 
ú. Muglinov, obec Ostrava

08992/RM1418/125          .....             08

2) doporučuje
zastupitelstvu města

označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská 
Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném 
znění,

pozemek p. p. č. 197/5, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. 
ú. Muglinov, obec Ostrava

08992/RM1418/125          .....             08

3) doporučuje
zastupitelstvu města

vyhradit si rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Stará Bělá dle čl. 9 odst. 1 písm. 
b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, v platném znění:

pozemek parc. č. 43 - lesní pozemek

a část pozemku parc. č. 56/1 - lesní pozemek, nově označenou dle 
GP č. 3287-103/2016 jako parc. č. 56/4 o výměře 469 m2

vše v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava

za podmínky, že bude pozemkům trvale odejmuto plnění 
funkcí lesa

08992/RM1418/125          .....             08

4) doporučuje
zastupitelstvu města

označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Stará 
Bělá dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném 
znění:

pozemek parc. č. 43 - lesní pozemek

a část pozemku parc.č. 56/1 - lesní pozemek, nově označenou dle 
GP č. 3287-103/2016 jako parc. č. 56/4 o výměře 469 m2

vše v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava

za podmínky, že bude pozemkům trvale odejmuto plnění 
funkcí lesa

08992/RM1418/125          .....             08

5) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o odejmutí městskému obvodu Slezská Ostrava, v 
souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, nemovité věci:

pozemek p. č. st. 353, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba č. p. 346, bydlení,

pozemek p. č. st. 354, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba č. p. 345, bydlení,

pozemek p. č. st. 355, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba č. p. 344, bydlení,

vše v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 

08992/RM1418/125          .....             08

6) souhlasí
s odstraněním staveb:

č. p. 346, bydlení, která je součástí pozemku p. č. 
st. 353,

č. p. 345, bydlení, která je součástí pozemku p. č. 
st. 354,

č. p. 344, bydlení, která je součástí pozemku p. č. 
st. 355,

vše v k. ú. Muglinov, obec Ostrava

08992/RM1418/125          .....             08

7) souhlasí
s odstraněním stavby bez čp./če., jiné stavby, která je 
součástí pozemku parc. č. 4168/24 v k. ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava, včetně inženýrských sítí a 
přípojek, které jsou součásti budovy

08992/RM1418/125          .....             08

8) souhlasí
s trvalým odnětím plnění funkcí lesa:

pozemku parc. č. 43 - lesní pozemek

a části pozemku parc.č. 56/1 - lesní pozemek, nově 
označené dle GP č. 3284-103/2016 jako parc. č. 56/4 o výměře 469 
m2

vše v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava
 
08992/RM1418/125          .....             08

9) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) až 
5) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 23.05.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro