Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:57:16
bod č. 53. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08991/RM1418/125          .....             08

1) vydává
pro Statutární město Ostrava, městský obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem náměstí 
Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na 
část pozemků svěřených tomuto městskému obvodu a to:

- na část pozemku parc. č. 2980/2, ost. plocha - ost. komunikace o 
výměře 114 m2

- na část pozemku parc. č. 2980/7, ost. plocha - zeleň o výměře 
328 m2

oba v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 
Průmyslová)

s

IN PARK areal Ostrava a.s.

se sídlem 1. máje 3236/103, Moravská Ostrava, 703 00 
Ostrava

IČO: 04499727

za účelem parkování, posílení 
veřejného osvětlení a doplnění oplocení, na dobu 
určitou 10 - ti let,

v souladu s čl. 7, odst. (9), písmene u) bod 4 Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro