Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:56:49
bod č. 52. - Návrh na záměr města pronajmout části pozemku v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08990/RM1418/125          .....             08

1) rozhodla
o záměru města pronajmout části pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava parc. č. 3827/1, ost. plocha - silnice 
o celkové výměře 41 m2, a to část označená v 
situačním snímku jako "A" o výměře 17m2 a 
část označená v situačním snímku jako "B" 
o výměře 24 m2 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 
(ul. Junácká),

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro