Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:56:10
bod č. 51. - Předchozí souhlas rady města k prodeji nemovité věci svěřené městskému obvodu Poruba
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08989/RM1418/125          .....             08

1) vydává
předchozí souhlas k prodeji nemovité věcí dle čl. 7, odst. 
(3), písm. a), obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013 Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, městskému obvodu Poruba, a to:

- bytové jednotky č. 1449/19 včetně spoluvlastnického 
podílu o velikosti 5522/130382 na společných částech domu 
č. p. 1449 na ul. Ukrajinská č. o. 7, Ostrava - Poruba a na pozemku 
parc. č. 1025, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Poruba, obec Ostrava


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro