Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:51:35
bod č. 49. - Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Svinov, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08988/RM1418/125          .....             08

1) nesouhlasí

s návrhem koupit nemovitou věc v k. ú. Svinov, obec Ostrava, a to pozemek 
parc. č. 2993/4 od vlastníka XXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXX 
XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu požadovanou ve výši 
448.200,00 Kč

08988/RM1418/125          .....             08

2) souhlasí

s návrhem koupit nemovitou věc v k. ú. Svinov, obec Ostrava, a to pozemek 
parc. č. 2993/4 od vlastníka XXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXX 
XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou ve výši 220.610,00 Kč
a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

08988/RM1418/125          .....             08

3) nesouhlasí

s návrhem koupit nemovitou věc v k. ú. Svinov, obec Ostrava, a to pozemek 
parc. č. 1185/6 od vlastníka XXXX XXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště 
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu požadovanou ve výši 
10.000,00 Kč

08988/RM1418/125          .....             08

4) souhlasí

s návrhem koupit nemovitou věc v k. ú. Svinov, obec Ostrava, a to pozemek 
parc. č. 1185/6 od vlastníka XXXX XXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště 
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu obvyklou ve výši 
3.210,00 Kč
a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

08988/RM1418/125          .....             08

5) souhlasí
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit 
nemovité věci, uvedené v bodu 2) a 4) tohoto usnesení, 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Svinov dle čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
za podmínky, že předmětné nemovité věci 
statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví

08988/RM1418/125          .....             08

6) souhlasí
s tím, aby zastupitelstvo města označilo nemovité věci, 
uvedené v bodu 2) a 4) tohoto usnesení, jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Svinov dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za 
podmínky, že předmětné nemovité věci 
statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví

08988/RM1418/125          .....             08

7) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) až 6) zastupitelstvu města k 
rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 23.05.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro