Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:49:50
bod č. 40. - Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08984/RM1418/125          .....             08

1) souhlasí
s návrhem přijmout darem nemovité věci v k.ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to pozemky:

- parc.č. 50/4

- parc.č. 50/7

- parc.č. 50/19

- parc.č. 72/6

- parc.č. 72/12

od vlastníka Moravskoslezský kraj, sídlo ul. 28. 
října 117, 702 18 Ostrava, IČO 708 90 692, zastoupený 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 
organizací, sídlo Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČO 000 95 
711

a s návrhem uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 
2 předloženého materiálu

08984/RM1418/125          .....             08

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) zastupitelstvu města k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 23.05.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro