Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:49:22
bod č. 39. - Návrh nekoupit nemovité věci a návrh koupit nemovité věci v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava
(Poznámka: Hlasování o variantě A))
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08983/RM1418/125          .....             08

1) doporučuje

zastupitelstvu města trvat na svém usnesení č. 1968/ZM1418/30 bod 2) ze dne 
15.11.2017, kterým rozhodlo nekoupit nemovité věci v k. ú. Pustkovec, obec 
Ostrava, a to pozemky parc. č. 4401/1 a parc. č. 4401/2 od XXXX XXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

08983/RM1418/125          .....             08

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 23.05.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro