Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:48:45
bod č. 38. - Návrh koupit pozemky v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava a zahájit jednání ve věci uzavření kupní smlouvy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08982/RM1418/125          .....             08

1) souhlasí
s návrhem koupit pozemky v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec 
Ostrava, a to:

- p. č. st. 253

- p. č. st. 536

- p. p. č. 212/5

- p. p. č. 1049

- p. p. č. 253/1

od:

MILNEA státní podnik v likvidaci, se sídlem 
Třanovského 622/11, Řepy, 163 00, Praha 6, IČO: 000 16 187

vše za kupní cenu (cenu obvyklou) v celkové 
výši 702.000,- Kč

a zahájit jednání ve věci uzavření kupní 
smlouvy

08982/RM1418/125          .....             08

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodů 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 23.05.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro