Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:48:20
bod č. 37. - Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08981/RM1418/125          .....             08

1) souhlasí

s návrhem koupit nemovitou věc v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to 
pozemek p. p. č. 540/19, od vlastníka XXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, 
bydliště XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou 19.027,00 
Kč
a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

08981/RM1418/125          .....             08

2) souhlasí
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit 
pozemek p. p. č. 540/19, k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle 
čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
statutární město Ostrava nabude uvedený pozemek do 
svého vlastnictví

08981/RM1418/125          .....             08

3) souhlasí
s tím, aby zastupitelstvo města označilo pozemek p. p. č. 540/19, k. 
ú. Michálkovice, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za 
podmínky, že statutární město Ostrava nabude 
uvedený pozemek do svého vlastnictví

08981/RM1418/125          .....             08

4) souhlasí

s návrhem koupit nemovité věci v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to 
spoluvlastnické podíly pozemků:- p. p. č. 292/1- p. p. č. 292/18- p. p. č. 
292/8
od podílových spoluvlastníků:- XXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště 
XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 
3/16)- XXXXXX XXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXX X X XXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 3/16)- XXXX XXXXXX, rok 
narození XXXX, bydliště XXXXXXX XXX XX XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 3/8)
za cenu obvyklou v celkové výši 240.133,00 Kč
a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

08981/RM1418/125          .....             08

5) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) až 4) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 23.05.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro