Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:47:34
bod č. 35. - Návrh na záměr města neprodat a nepronajmout nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08979/RM1418/125          .....             08

1) nesouhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k. 
ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému 
obvodu Slezská Ostrava, a to:

- pozemek parc. č. 2408/3

- pozemek parc. č. 2410/2

- pozemek parc. č. 2411/1

(viz příloha č. 1)

08979/RM1418/125          .....             08

2) rozhodla
že město nemá záměr pronajmout nemovité věci v k. 
ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému 
obvodu Slezská Ostrava, a to:

- pozemek parc. č. 2408/3

- pozemek parc. č. 2410/2

- pozemek parc. č. 2411/1

(viz příloha č. 1)

08979/RM1418/125          .....             08

3) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 23.05.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro