Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:47:10
bod č. 34. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08978/RM1418/125          .....             08

1) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat níže uvedené 
nemovité věci v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, a to:

- část pozemku parc.č. 1335/25 - ost. plocha, ost. komunikace o 
výměře 5 m2, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, nesvěřenou městskému obvodu Vítkovice, dle 
geometrického plánu č. 2949-12/2017 vyhotoveného pro k. 
ú. Vítkovice, nově označenou jako pozemek parc. č. 1335/67 - ost. 
plocha, jiná plocha

- část pozemku parc. č. 143/74 - ost. plocha, manipulační plocha 
o výměře 6 m2, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřenou městskému obvodu Vítkovice, dle 
geometrického plánu č. 2949-12/2017 vyhotoveného pro k. 
ú. Vítkovice, nově označenou jako pozemek parc. č. 143/76 - ost. 
plocha, jiná plocha 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo 
kdykoliv tento záměr zrušit

08978/RM1418/125          .....             08

2) doporučuje
zastupitelstvu města

vyhradit si rozhodnutí prodat část pozemku parc. č. 143/74 - 
ost. plocha, manipulační plocha o výměře 6 m2 v k. ú. 
Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu 
Vítkovice, dle geometrického plánu č. 2949-12/2017 
vyhotoveného pro k.ú. Vítkovice, nově označenou jako 
pozemek parc. č. 1335/67 - ost. plocha, jiná plocha v souladu s čl. 7 
odst. (3) bod b) Obecně závazné vyhlášky č. 
14/2013, Statut města Ostravy, v úplném znění  

08978/RM1418/125          .....             08

3) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat pozemek parc. č. 195/270 v k. 
ú. Vítkovice, obec Ostrava, svěřený městskému 
obvodu Vítkovice

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


08978/RM1418/125          .....             08

4) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 
3) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 23.05.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro