Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:46:04
bod č. 33. - Návrh na zrušení usnesení rady města č. 08509/RM1418/118 bod 2) ze dne 20.02.2018. Návrh na záměr města pronajmout prostor v budově Nové Radnice v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08977/RM1418/125          .....             08

1) rozhodla
zrušit své usnesení č. 08509/RM1418/118 bod 2) ze dne 
20.02.2018 v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu

08977/RM1418/125          .....             08

2) rozhodla
o záměru města pronajmout prostory v budově č. p. 1801, která je 
součástí pozemku parc. č. 943/3, k. ú. Moravská 
Ostrava (budova Nové Radnice), obec Ostrava, a to:

- v I. podzemním podlaží - plochy o výměře 161,03 m2 
specifikované v příloze č. 2 předloženého materiálu

- v I. nadzemním podlaží - kancelářské prostory o 
výměře 8,49 m2, 

                    - výrobní a 
skladovací plochy o výměře 60,05 m2,

                    - obchodní plochy o 
výměře 37,00 m2,

                    - ostatní plochy o výměře 
35,91 m2 

specifikované v příloze č. 3 předloženého materiálu

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit                        


                             


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro