Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:45:34
bod č. 32. - Návrh na souhlas s umístěním podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08976/RM1418/125          .....             08

1) souhlasí
s umístěním podzemní kabelové přípojky NN 
0,4 kV v pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy:

p. p. č. 537/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace

v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, pro: 
 
ČEZ Distribuce, a.s.

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035

v rámci stavby "Ostrava-Michálkovice 535/13 
Calábková, NN"

dle situačního výkresu dokumentace, který je 
přílohou č. 2/2 předloženého materiálu

08976/RM1418/125          .....             08

2) rozhodla
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene zřízení a 
provozování podzemní kabelové přípojky NN 
0,4 kV k pozemku:

p. p. č. 537/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace

v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, s oprávněným:

ČEZ Distribuce, a.s.

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro