Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:45:11
bod č. 31. - Návrh na souhlas s umístěním stavby "Studie rekonstrukce ulice Fráni Šrámka v Ostravě-Mariánských Horách"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08975/RM1418/125          .....             08

1) souhlasí
s umístěním stavby "Studie rekonstrukce ulice Fráni 
Šrámka v Ostravě-Mariánských Horách", 
umístěné na částech pozemků p. p. č. 160/1 a p. p. č. 1104 
oba v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,

dle snímků, které jsou přílohou č. 2 předloženého 
materiálu,

pro žadatele městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky,

za splnění podmínky, že předmětnou stavbou nebude dotčena 
nová "Cyklostezka Průmyslová-Baarová", 
která byla spolufinancována z dotačních prostředků EU 
prostřednictvím IROP


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro