Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:43:51
bod č. 28. - Žádost Národního divadla moravskoslezského, p. o., o poskytnutí účelového investičního příspěvku na projektovou dokumentaci rekonstrukce pavilonu G na Černé louce
(Poznámka: Předkládá: Nekvasil Jiří, ředitel Národního divadla moravskoslezského, p.o.)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08973/RM1418/125          .....             42

1) rozhodla
o poskytnutí účelového investičního 
příspěvku ve výši 4 778 tis. Kč Národnímu 
divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, ul. Čs. 
legií 148/14, 701 04 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 00100528, 
na projektovou dokumentaci rekonstrukce pavilonu G na Černé louce za 
podmínek pro poskytnutí příspěvku uvedeného v 
příloze č. 2 a důvodové zprávě předloženého 
materiálu

08973/RM1418/125          .....             42

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- z v y š u j í

investiční příspěvky na ORJ 160

na § 3311, pol. 6351, org. 4234 o 4 778 tis. Kč

- s n i ž u j í

kapitálové výdaje na ORJ 160

na § 3311, pol. 6901          o 4 778 tis. Kč

08973/RM1418/125          .....             42

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočturealizovat schválené rozpočtové opatření dle 
bodu 2) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.04.2018
08973/RM1418/125          .....             42

4) schvaluje
úpravu závazného ukazatele ? zvýšení investičního příspěvku organizaciNárodní 
divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace,   o 4 778 tis. Kč

Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro