Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:42:43
bod č. 27. - Žádost Národního divadla moravskoslezského, p. o., o poskytnutí účelového příspěvku na pořízení hudebních nástrojů a souvisejícího příslušenství
(Poznámka: Předkládá: Nekvasil Jiří, ředitel Národního divadla moravskoslezského, p.o.)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08972/RM1418/125          .....             42

1) rozhodla
o poskytnutí účelového příspěvku ve 
výši 205.000,- Kč Národnímu divadlu 
moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, ul. Čs. 
legií 148/14, 701 04 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 00100528, na 
pořízení hudebních nástrojů a 
souvisejícího příslušenství za 
podmínek pro poskytnutí příspěvku uvedeného v 
příloze č. 2 a v důvodové zprávě předloženého 
materiálu

08972/RM1418/125          .....             42

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- z v y š u j í

neinvestiční příspěvky na ORJ 160

na § 3311, pol. 5331, ÚZ 1355, org. 4234  o 107 tis. Kč

investiční příspěvky na ORJ 160

na § 3311, pol. 6351, ÚZ 1355, org. 4234  o  98 tis. Kč

- s n i ž u j í

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160        

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 1355          o 205 tis. Kč

08972/RM1418/125          .....             42

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
2) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.04.2018
08972/RM1418/125          .....             42

4) schvaluje
úpravu závazných ukazatelů

Národnímu divadlu moravskoslezskému, 
příspěvkové organizaci, 

- zvýšení neinvestičního příspěvku  o 107 
tis. Kč

- zvýšení investičního příspěvku    o  
98 tis. Kč


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro