Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:39:57
bod č. 25. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím nadačního příspěvku do vlastnictví Janáčkovy filharmonie Ostrava, p. o.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Jan Žemla, ředitel Janáčkovy filharmonie ostrava, p.o.)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08969/RM1418/125          .....             42

1) rozhodla
v souladu s § 27, odst. 7, písm. b), zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, o udělení 
předchozího souhlasu s nabytím nadačního příspěvku 
do vlastnictví Janáčkovy filharmonie Ostrava, 
příspěvkové organizace, dle důvodové zprávy a 
přílohy č. 1 předloženého materiálu

08969/RM1418/125          .....             42

2) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D.,

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k uzavření 
dohody o poskytnutí nadačního příspěvku dle bodu 1) tohoto 
usnesení

Zodpovídá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit
Termín: 23.05.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro