Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:38:23
bod č. 82. - Návrh na poskytnutí finančního daru za účelem podpory 3. Mezioborového sympozia s mezinárodní účastí 2018 Fakultní nemocnici Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08966/RM1418/125          .....             86

1) rozhodla
- o poskytnutí finančního daru z rozpočtu 
statutárního města Ostravy ve výši 20.000,- Kč 
Fakultní nemocnici Ostrava, IČO: 00843989, se sídlem 17. 
listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba, dle žádosti v příloze č. 
1 předloženého materiálu

- o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu

08966/RM1418/125          .....             86

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

- s n i ž u j í ostatní neinvestiční výdaje 

 na ORJ 180, § 4351, pol. 5909, ÚZ 7301              
  o   20 tis. Kč

- z v y š u j í neinvestiční transfery

 na ORJ 170, § 3521, pol. 5339                      
   o  20 tis. Kč

08966/RM1418/125          .....             86

3) ukládá
Magistrátu města Ostravy - odboru financí a rozpočturealizovat rozpočtové 
opatření dle bodu 2) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.04.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro