Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:35:22
bod č. 79. - Vyhodnocení soutěže základních škol "Efektivní škola 2018" v rámci doprovodné kampaně s názvem "Nebuď lama"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08961/RM1418/125          .....             38

1) souhlasí
s vyhodnocením soutěže a s navrženým pořadím v kategorii 
„hlavní cena“:

1. místo: ZŠ Sekaniny (2 žáci v týmu) video č. 17,

2. místo: ZŠ Svinov (1 žák) video č. 10,


a dále s vyhodnocením soutěže a stanoveným pořadím 
v kategorii "sympatie":

1. místo: ZŠ Hrabová (5 žáků v týmu) video 
č. 3 - 1004 hlasů,

2. místo: ZŠ Michálkovice (5 žáků v týmu) 
video č. 4 - 240 hlasů,

3. místo: ZŠ gen. Škarvady (2 žáci v týmu) 
video č. 14 – 146 hlasů.

08961/RM1418/125          .....             38

2) rozhodla
o přiznání hlavní ceny dvěma do soutěže zapojeným 
základním školám, tj. ZŠ Sekaniny a 
ZŠ Svinov, a dále o udělení ostatních 
věcných cen pro žákovské týmy 
přihlášené v soutěži ve dvou vypsaných 
soutěžních kategoriích dle schváleného 
pořadí a dále o předání vyjmenovaných 
věcných cen uvedených v důvodové zprávě 
předloženého materiálu

08961/RM1418/125          .....             38

3) ukládá
odboru strategického rozvoje

jako nositeli soutěže, spolu s příslušným 
odvětvovým odborem školství a sportu, zajistit 
veškeré úkony spojené s pořízením a 
předáním věcných cen dle bodu 2) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro