Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:32:38
bod č. 17.VZ - Veřejná zakázka malého rozsahu "Úprava vzduchotechniky, kabelové trasy a rozvaděče převzetí zátěže záložního zdroje v rozvodně NN", poř. č. veřejné zakázky 255/2017
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08955/RM1418/125          .....             01

1) souhlasí
s postupem Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje při zastupování 
statutárního města Ostravy v rámci 
zadávacího řízení k veřejné zakázce 
malého rozsahu "Úprava vzduchotechniky, kabelové 
trasy a rozvaděče převzetí zátěže záložního zdroje 
v rozvodně NN", poř. č. veřejné zakázky 255/2017

08955/RM1418/125          .....             01

2) rozhodla
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu 
"Úprava vzduchotechniky, kabelové trasy a rozvaděče 
převzetí zátěže záložního zdroje v rozvodně 
NN" a o uzavření smlouvy o dílo dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu mezi statutárním městem 
Ostrava, zastoupeným Českou republikou - Hasičským 
záchranným sborem Moravskoslezského kraje na jedné 
straně a dodavatelem - společností Zeppelin CZ s. r. o., Lipová 
72, 251 70 Modletice, IČO: 18627226 na straně druhé, za cenu 
nejvýše přípustnou 1.340 tis. Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro