Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:32:05
bod č. 80. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka a Ing. Břetislava Rigera, náměstků primátora, do Maďarska (Miskolc) ve dnech 09.­12.05.2018
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08954/RM1418/125          .....             01

1) schvaluje
zahraniční pracovní cestu Mgr. Michala Mariánka a Ing. 
Břetislava Rigera, náměstků primátora, do Maďarska (Miskolc) ve 
dnech 09.-12.05.2018 za účelem účasti na oslavách 
"Dne města Miskolc"

08954/RM1418/125          .....             01

2) schvaluje
úhradu finančních nákladů dle zákona č. 262/2006 
Sb., zákoníku práce, ve znění 
pozdějších předpisů

08954/RM1418/125          .....             01

3) ukládá
náměstkům primátora Mgr. Michalu Mariánkovi a Ing. 
Břetislavu Rigerovi

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční 
pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora
Termín: 29.05.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro