Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:29:13
bod č. 56. - Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 pro projekt "Snížení energetické náročnosti MŠ Keramická, Ostrava - Muglinov" a pro projekt "Snížení energetické náročnosti tělocvičny a krčku pracoviště Škrobálkova 300/51
(Poznámka: Předkládá: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08949/RM1418/125          .....             50

1) souhlasí
s přijetím dotace z Operačního programu Životní 
prostředí 2014-2020 dle podmínek Ministerstva životního 
prostředí, IČO: 00164801, se sídle: Vršovická 
1442/65, 100 10 Praha 10, a jeho zprostředkujícího subjektu - 
Státního fondu životního prostředí České 
republiky, na projekt "Snížení energetické 
náročnosti MŠ Keramická 8/230, Ostrava - Muglinov" ve 
výši 755.115,60 Kč, dle důvodové zprávy a 
přílohy č. 1 předloženého materiálu za podmínky 
souhlasu zastupitelstva města s tím, že předmět podpory nebude převeden 
na jinou osobu nejméně po dobu udržitelnosti (5 let ode dne 
schválení posledního vyúčtování, 
příp. závěrečné žádosti o platbu) a dále, že 
předmět podpory nebude po dobu udržitelnosti právně zatížen, 
zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových 
věcných břemen, u kterých výkon práv z nich 
odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího 
účelu po stanovenou dobu) bez souhlasu Poskytovatele dotace dle 
části II, čl. 14 Přílohy č. 1 k Registraci akce a 
rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 
1 předloženého materiálu

08949/RM1418/125          .....             50

2) souhlasí
s přijetím dotace z Operačního programu Životní 
prostředí 2014-2020 dle podmínek Ministerstva životního 
prostředí, IČO: 00164801, se sídle: Vršovická 
1442/65, 100 10 Praha 10, a jeho zprostředkujícího subjektu - 
Státního fondu životního prostředí České 
republiky, na projekt "Snížení energetické 
náročnosti tělocvičny a krčku pracoviště 
Škrobálkova 300/51 ve výši 1.576.718,00Kč, dle 
důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého 
materiálu za podmínky souhlasu zastupitelstva města s tím, 
že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu nejméně po dobu 
udržitelnosti (5 let ode dne schválení posledního 
vyúčtování, příp. závěrečné 
žádosti o platbu) a dále, že předmět podpory nebude po dobu 
udržitelnosti právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch 
jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u 
kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí 
realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) 
bez souhlasu Poskytovatele dotace dle části II, čl. 14 Přílohy č. 
1 k Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace 
uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu

08949/RM1418/125          .....             50

3) doporučuje
zastupitelstvu města

vyslovit souhlas s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou 
osobu nejméně po dobu udržitelnosti (5 let ode dne 
schválení posledního vyúčtování, 
příp. závěrečné žádosti o platbu) a dále, že 
předmět podpory nebude po dobu udržitelnosti právně zatížen, 
zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových 
věcných břemen, u kterých výkon práv z nich 
odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího 
účelu po stanovenou dobu) bez souhlasu Poskytovatele dotace dle 
části II, čl. 14 Přílohy č. 1 k Registraci akce a 
rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 
1 předloženého materiálu

08949/RM1418/125          .....             50

4) doporučuje
zastupitelstvu města

vyslovit souhlas s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou 
osobu nejméně po dobu udržitelnosti (5 let ode dne 
schválení posledního vyúčtování, 
příp. závěrečné žádosti o platbu) a dále, že 
předmět podpory nebude po dobu udržitelnosti právně zatížen, 
zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových 
věcných břemen, u kterých výkon práv z nich 
odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího 
účelu po stanovenou dobu) bez souhlasu Poskytovatele dotace dle 
části II, čl. 14 Přílohy č. 1 k Registraci akce a 
rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 
2 předloženého materiálu

08949/RM1418/125          .....             50

5) žádá
městský obvod Slezská Ostrava

zabezpečit všechny úkony potřebné k realizaci projektů dle 
bodu 1) a 2) tohoto usnesení

Zodpovídá: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava
Termín: 30.09.2019
08949/RM1418/125          .....             50

6) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 3) a 4) tohoto 
usnesení

Zodpovídá: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava
Termín: 23.05.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro