Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:28:37
bod č. 44. - Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt "Podpora volnočasových aktivit seniorů v MOaP"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08948/RM1418/125          .....             50

1) souhlasí
s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje, která by měla být uzavřena mezi 
statutárním městem Ostrava, městským obvodem 
Moravská Ostrava a Přívoz a poskytovatelem 
Moravskoslezským kraje (28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 
70890692) na financování z Programu na podporu zdravého 
stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018 na projekt 
"Podpora volnočasových aktivit seniorů v MOaP dle přílohy č. 
1 předloženého materiálu

08948/RM1418/125          .....             50

2) žádá
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

o zabezpečení všech potřebných úkonů 
spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Termín: 25.01.2019
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro