Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:28:12
bod č. 43. - Schválení Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace v dotačním programu Podpora terénní práce pro rok 2018 pro projekt "Terénní práce 2018"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08947/RM1418/125          .....             50

1) souhlasí
s přijetím dotace z programu "Podpora terénní 
práce pro rok 2018" dle podmínek poskytovatele 
neinvestiční dotace - Úřad vlády ČR, nábřeží 
Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 na projekt "Terénní 
práce 2018" dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu

08947/RM1418/125          .....             50

2) žádá
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

o zabezpečení všech potřebných úkonů 
spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Termín: 15.02.2019
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro