Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:27:42
bod č. 19. - Schválení projektu, přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Komunitní centrum ­ VŠICHNI SPOLU“
(Poznámka: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta městského obvodu Poruba)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08946/RM1418/125          .....             50

1) souhlasí
s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje, která by měla být uzavřena mezi 
statutárním městem Ostrava - městským obvodem Poruba se 
sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba, IČ: 
00845451 a poskytovatelem dotace Moravskoslezským krajem se 
sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 na 
financování projektu „Komunitní centrum – 
VŠICHNI SPOLU“ dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, za podmínky souhlasu zastupitelstva města s 
podmínkou dle článku V. odst. 3. písm. m) smlouvy o 
poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 1 
předloženého materiálu

08946/RM1418/125          .....             50

2) doporučuje
zastupitelstvu města

vyslovit souhlas s podmínkou dle článku V. odst. 3 písm. 
m) smlouvy o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 1 
předloženého materiálu

08946/RM1418/125          .....             50

3) žádá
městský obvod Poruba

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s 
realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Petr Mihálik, starosta městského obvodu Poruba
Termín: 31.12.2018
08946/RM1418/125          .....             50

4) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) toho usnesení

Zodpovídá: Ing. Petr Mihálik, starosta městského obvodu Poruba
Termín: 23.05.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro