Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:27:16
bod č. 18. - Smlouva o poskytnutí dotace z Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2018"
(Poznámka: Předkládá: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta městského obvodu Stará Bělá)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08945/RM1418/125          .....             50

1) souhlasí
s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje, která by měla být uzavřena mezi 
statutárním městem Ostrava, městským obvodem Stará 
Bělá a poskytovatelem Moravskoslezským krajem, se sídlem 
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, na 
financování z programu Program podpory aktivit v oblasti kultury 
v Moravskoslezském kraji na rok 2018 na projekt "Kulturní 
akce v městském obvodě Stará Bělá v rámci oslav 
100. výročí ukončení 1. světové války a 
vzniku Československé republiky" dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu

08945/RM1418/125          .....             50

2) žádá
městský obvod Stará Bělá

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s 
realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta městského obvodu Stará Bělá
Termín: 31.12.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro