Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:25:53
bod č. 5.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Karel Belda, jednatel společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08943/RM1418/125          .....             45

1) projednala
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za 
rok 2017 a vyhodnocení účinnosti motivačního 
systému odměňování členů TOP managementu obchodní 
společnosti OZO Ostrava s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu

08943/RM1418/125          .....             45

2) schvaluje
doplatky prémií a bonusů členů TOP managementu obchodní 
společnosti OZO Ostrava s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu

08943/RM1418/125          .....             45

3) schvaluje
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti OZO 
Ostrava s.r.o. (ve formě zprávy jednatele společnosti) za rok 2017 dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu

08943/RM1418/125          .....             45

4) schvaluje
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti OZO 
Ostrava s.r.o. za rok 2017 dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu

08943/RM1418/125          .....             45

5) schvaluje
výroční zprávu obchodní společnosti OZO Ostrava 
s.r.o. za rok 2017, jejíž součástí je zpráva o 
vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017, vše dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu

08943/RM1418/125          .....             45

6) schvaluje
zprávu o činnosti dozorčí rady obchodní společnosti OZO 
Ostrava s.r.o. za rok 2017 dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu

08943/RM1418/125          .....             45

7) rozhodla
o rozdělení zisku obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. za rok 
2017 dle důvodové zprávy a v souladu s přílohou č. 3 
předloženého materiálu


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro