Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:20:06
bod č. 4.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ivo Furmančík, člen představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08942/RM1418/125          .....             45

1) projednala
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za 
rok 2017 a vyhodnocení účinnosti motivačního 
systému odměňování člena TOP managementu společnosti 
Krematorium Ostrava, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu

08942/RM1418/125          .....             45

2) schvaluje
doplatek prémií a bonusu člena TOP managementu obchodní 
společnosti Krematorium Ostrava, a.s. dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu

08942/RM1418/125          .....             45

3) schvaluje
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti 
Krematorium Ostrava, a.s. za rok 2017 dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu


08942/RM1418/125          .....             45

4) schvaluje
zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku 
obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. za rok 2017 dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu

08942/RM1418/125          .....             45

5) schvaluje
výroční zprávu obchodní společnosti Krematorium 
Ostrava, a.s. za rok 2017, jejíž součástí je zpráva 
o vztazích mezi ovládající a ovládanou 
osobou za kalendářní rok 2017, vše dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu

08942/RM1418/125          .....             45

6) schvaluje
zprávu o činnosti dozorčí rady obchodní společnosti 
Krematorium Ostrava, a.s. za rok 2017 (ve formě zprávy předsedy 
dozorčí rady) dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu

08942/RM1418/125          .....             45

7) rozhodla
o rozdělení zisku obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 
za rok 2017 dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu, v souladu s přílohou č. 4

08942/RM1418/125          .....             45

8) určuje
obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s., se sídlem 
Těšínská 710, Ostrava-Slezská Ostrava, PSČ 710 07, 
IČO: 253 93 430, pro rok 2018 za auditora společnost CMC Audit, s.r.o., 
zastupovanou Ing. Martinem Coufalem, se sídlem Martinovská 
3168/48, Ostrava-Martinov, PSČ 723 00, IČO: 258 57 932, v rozsahu dle 
důvodové zprávy předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro