Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 09:59:14
bod č. 1.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Kamil Vrubl, předseda představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08939/RM1418/125          .....             45

1) schvaluje
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti 
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., za rok 2017 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu

08939/RM1418/125          .....             45

2) schvaluje
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti 
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., za rok 2017 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu

08939/RM1418/125          .....             45

3) schvaluje
výroční zprávu obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., jejíž součástí je 
zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu

08939/RM1418/125          .....             45

4) schvaluje
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s., za rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu

08939/RM1418/125          .....             45

5) rozhodla
o úhradě ztráty obchodní společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s., za rok 2017 dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu

08939/RM1418/125          .....             45

6) projednala
zprávu o verifikaci stanovení prémií, bonusů a 
mimořádných bonusů za rok 2017 a vyhodnocení 
účinnosti motivačního systému odměňování 
členů TOP managementu dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu

08939/RM1418/125          .....             45

7) schvaluje
doplatek prémií, bonusů a mimořádných bonusů členům TOP managementu společnosti 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro