Výsledky hlasování na zasedání č. 201813 - 124. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 10.04.2018
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 124. schůze rady města konané dne 10.04.2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 9 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Darina Daňková, jednatelka)
3 8. - Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt Ozdravné pobyty žáků porubských základních škol ve školním roce 2018/2019 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta městského obvodu Poruba)
4 36. - Návrh na podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu "Energetické úspory - MŠO, Blahoslavova" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
5 46. - Zahájení přípravy a podání žádosti o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzva č. 80, pro projekt „Rekonstrukce domů sociálního bydlení na ulici Knüpferova 1456/3 a 1455/4, Ostrava-Hulváky“ 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. arch. Liana Janáčková, starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky)
6 47. - Zahájení přípravy a podání žádosti o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzva č. 78, pro projekt „Snížení energetické náročnost náročnosti budov na ulici Fráni Šrámka 16, 18, 20, 22, 24 a 26, Ostrava-Mariánské Hory“ 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. arch. Liana Janáčková, starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky)
7 1.MZP - Návrh na poskytnutí odměny za rok 2017 ředitelce Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
8 11. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně primátora, do USA (Pittsburgh) ve dnech 29.05.-02.06.2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
9 39. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do Rakouska (Vídeň) ve dnech 19.-20.04.2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
10 44. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, do Rakouska (Vídeň) dne 13.04.2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
11 9. - Informace o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů zastupitelstva města vznesených na 33. zasedání zastupitelstva města dne 7.3.2018 9 9
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
12 34. - Prominutí smluvní pokuty z titulu Pachtovní smlouvy vůči spolku LODĚNICE POD HRADEM, z.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
13 35. - Informace o poskytnutých veřejných podporách a o probíhajících programech veřejné podpory - rok 2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
14 40. - Návrh na změnu ve složení komise pro dopravu rady města 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
15 42. - Anonymní podání na působení předsedy dozorčí rady společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. adresované primátorovi a členům zastupitelstva města 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativnío)
16 33. - Návrh na sestavení odborné komise pro vyhodnocení soutěže základních škol „Efektivní škola 2018“ v rámci doprovodné kampaně s názvem „Nebuď Lama“ 9 9
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
17 45. - Uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností z rozhodnutí o povolení umístění pevné překážky na veřejně přístupné účelové komunikaci a rozhodnutí o povolení umístění pevné překážky na místní komunikaci na umístění „BIKESHARINGOVÝCH STANIC“ 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního, Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
18 18. - Návrh na poskytnutí mimořádné účelové dotace v oblasti rodinná politika z rozpočtu statutárního města Ostravy 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Radomír Mandok, předseda komise pro rodinnou politiku RM)
19 26. - Návrh na poskytnutí transferů městským obvodům a příspěvků za účelem zabezpečení prevence kriminality 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
20 29. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jan Žemla, ředitel Janáčkovy filharmonie ostrava, p.o.)
21 30. - Návrh na udělení souhlasu s prodejem přebytečné movité věci svěřené k hospodaření právnické osobě Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace 8 8
(Pozn: Předkládá: JUDr. Jarmila Hájková, ředitelka Divadlo loutek Ostrava, p.o.)
22 2. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, do Polska (Katowice) dne 23.03.2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
23 4. - Předchozí souhlas rady města k prodeji nemovitých věcí svěřených městskému obvodu Ostrava - Jih a městskému obvodu Poruba 9 9
(Pozn: Hlasování o bodě 1) v návrhu usnesení)
24 4. - Předchozí souhlas rady města k prodeji nemovitých věcí svěřených městskému obvodu Ostrava - Jih a městskému obvodu Poruba 9 0
(Pozn: Hlasování o bodě 2) v návrhu usnesení)
25 12. - Návrh nekoupit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
26 13. - Návrh na záměr města vypůjčit prostory v budově v k.ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
27 14. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemních smluv k částem pozemků v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava pro Městský obvod Vítkovice 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
28 15. - Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro DIAMO, státní podnik, GEOSAN GROUP a.s. a Energie - stavební a báňská a.s. a návrh na uzavření nájemní smlouvy se společností DRILLING TRADE, s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
29 16. - Návrh na uzavření kupní smlouvy v rámci "Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova" v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
30 17. - Souhlas vlastníka s umístěním pevných překážek, omezením přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci a změnou dopravního značení ul. Žofínská v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
31 19. - Návrh na uzavření Dodatku č. 29 ke smlouvě o výpůjčce mezi statutárním městem Ostrava a Českou republikou - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
32 20. - Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro DIAMO, státní podnik, GEOSAN GROUP a.s. a Energie - stavební a báňská a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
33 21. - Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
34 22. - Návrh na zřízení věcného břemene a návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, pro společnost Veolia Energie ČR, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
35 31. - Návrh na záměr města pronajmout části pozemku v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, návrh na záměr neprodat části pozemku v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
36 32. - Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Nová Ves u Ostravy a v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
37 38. - Návrh na uzavření darovací smlouvy k nemovitým věcem v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Na Karolině, Havlíčkovo nábřeží, Smetanovo náměstí, Černá louka), návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě k nemovitým věcem v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
38 43. - Návrh na uzavření dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu pozemku v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava s Ostravským muzeem, p.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
39 48. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a návrh na záměr města vypůjčit část pozemku v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
40 10. - Návrh na uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení v souvislosti s akcí ORG 7236 - Rekonstrukce vodovodu ul. Klečkova a dostavba kanalizace v ul. Klečkova 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
41 2.VZ - Veřejná zakázka "Parkoviště Hlubina - PD+IČ+BOZP+AD", poř. č. 32/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
42 3.VZ - Veřejná zakázka "Cyklotrasa M - 1. máje, Sokola Tůmy (PD+AD+IČ)", poř. č. 49/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
43 4.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní pro stavbu "Rekonstrukce vodovodu ul. Přemyslovců" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
44 5.VZ - Veřejná zakázka "Dostavba kanalizace v ul. Chrobákova" poř. č. 57/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
45 6.VZ - Veřejná zakázka "Prodloužení sběrače B do Radvanic - 3. a 4. část - pasportizace a monitoring", poř. č. 52/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
46 8.VZ - Veřejná zakázka "Doplnění stávající sítě veřejného osvětlení (PD)", poř. č. 56/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
47 9.VZ - Veřejná zakázka "Oprava lesní cesty Březiny", poř. č. 66/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
48 3. - Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD "Jáma I - Svatá Anna" pro stavbu "Rekonstrukce vodovodu a stok v lokalitě K Salmovci" v k. ú. Slezská Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
49 49. - Mezinárodní architektonicko-urbanistická soutěž o návrh koncertní haly města Ostravy 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
50 2.MZP - Návrh na poskytnutí odměn řediteli Zoologické zahrady Ostrava, příspěvková organizace 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
51 37. - Poskytnutí účelového investičního a neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy městskému obvodu Radvanice a Bartovice na realizaci projektu "Revitalizace významných krajinných prvků č. 61 Parčík u školy na ul. U Statku, č. 76 Parková úprava u bývalého kina Odboj, č. 65 Alej podél ul. Bartovická a revitalizace parku U Káňů v k. ú. Radvanice" - 2. etapa 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
52 7.VZ - Veřejná zakázka "Akční plán adaptace na dopady změny klimatu ve městě Ostrava" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
53 6. - Úpravy rozpočtu r. 2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
54 1.VZ - Veřejná zakázka na poskytování pojistných služeb 9 9
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
55 41. - Písemná zpráva - Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu, Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
56 27. - Stav Projektu implementace GDPR 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
57 28. - Kontrola plnění usnesení rady města za období prosinec 2017, leden - únor 2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
58 24. - Uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí, Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
59 1. - Návrh na vystavení objednávky a objednání prací v režimu „in ­ house“ na provedení opravy svršku části hlavní příjezdové komunikace areálu výstaviště Černá louka v k.ú. Moravská Ostrava u zhotovitele Ostravské komunikace a.s. za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 120 973,-- Kč bez DPH 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
60 5. - Návrh na nesouhlas ke stavbě na pozemcích v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka sousední nemovitosti 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
61 7. - Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
62 25. - Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)