Výsledky hlasování na zasedání č. 201812 - 123. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 03.04.2018
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 123. schůze rady města konané dne 03.04.2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura,MBA, primátor)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Karel Burda, předseda představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
3 26. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o. do Indonésie (Jakarta) ve dnech 15.02-03.03.2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Čolas, ředitel Zoologické zahrady Ostrava, p.o.)
4 46. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, a Mgr. Radima Babince, náměstka primátora, do Francie (Cannes) ve dnech 12.-15.03.2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor, Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
5 43. - Uspořádání Koncertu svobody dne 15.04.2018 u příležitosti 73. výročí osvobození města Ostravy a ukončení druhé světové války 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
6 27. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
7 52. - Návrh Klubu ČSSD na změny v dozorčích radách a komisích rady města 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
8 10. - Projednání Zprávy o hospodaření, účetní závěrky a hospodářského výsledku zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA za rok 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
9 11. - Návrh na vstup statutárního města Ostrava do asociace Národní síť Zdravých měst ČR 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
10 12. - ITI ostravské aglomerace - změny výzev k předkládání projektových záměrů 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
11 13. - ITI ostravské aglomerace - výzva k předkládání projektových záměrů 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
12 14. - Aktualizace Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 a vyhodnocení hlavních ukazatelů Strategického plánu pro rok 2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
13 36. - Příprava projektu, podání žádosti o podporu k projektu "Energetické úspory LDN Ostrava - Radvanice" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
14 31. - Poskytnutí účelových neinvestičních transferů na rok 2018 dotčeným obvodům za součinnost poskytnutou v rámci monitoringu výsadeb zeleně projektů "Izolační zeleň města Ostrava" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
15 6. - Příprava projektu, podání žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 pro projekt "Plán ÚSES správního obvodu ORP Ostrava" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
16 33. - Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631832 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Hana Ježková, ředitelka Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace)
17 34. - Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí víceleté dotace č. 0343/2015/SVZV 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
18 42. - Návrh na poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace a daru za účelem zabezpečení prevence kriminality 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
19 8. - Žádosti o poskytnutí mimořádných neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti Volný čas 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit, Ing. Vladimír Stuchlý, předseda komise pro sport a volný čas)
20 50. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací, příspěvků a transferu v rámci výzvy "90.výročí od úmrtí českého hudebního skladatele Leoše Janáčka" 11 11
(Pozn: Předkládá: Vladimír Polák, předseda komise kultury)
21 51. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací, příspěvků a transferů v rámci výzvy "100 let republiky: Ostrava 1918 - 2018" 11 11
(Pozn: Předkládá: Vladimír Polák, předseda komise kultury)
22 9. - Návrh na uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., na projekt Sportovní areál U Cementárny - II. etapa 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.)
23 30. - Schválení registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)projektu "Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy II" a "Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu, Bc. David Střelák, ředitel SVČ Ostrava-Zábřeh)
24 40. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy organizaci Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
25 41. - Účelové neinvestiční dotace na zajištění povinného plaveckého výcviku žáků základních škol v roce 2018 11 1
(Pozn: Předkládá: Hlasování o variantě A))
26 41. - Účelové neinvestiční dotace na zajištění povinného plaveckého výcviku žáků základních škol v roce 2018 11 4
(Pozn: Předkládá: Hlasování o variantě B))
27 41. - Účelové neinvestiční dotace na zajištění povinného plaveckého výcviku žáků základních škol v roce 2018 11 8
(Pozn: Předkládá: Hlasování o variantě C))
28 16. - Návrh na souhlas s umístěním stavebních a inženýrských objektů do pozemků ve vlastnictví SMO v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro Ostravskou univerzitu 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
29 17. - Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví SMO za účelem provedení atmogeochemického průzkumu, případného měření dynamiky výstupů důlních plynů na povrch a umístění a realizací drenážního odplyňovacího systému pro společnost Green Gas DPB, a.s. a společnost UNIGEO a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
30 18. - Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
31 19. - Návrh na uzavření smluv o zřízení služebnosti - věcného břemene s vlastníky pozemků TIMO profistavby s. r. o., MSK 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
32 21. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory (ul. Pašerových), obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
33 22. - Návrhy na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
34 23. - Návrh na záměr města prodat část pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
35 24. - Návrhy na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Hošťálkovice a neprodat nemovité věcí v k. ú. Hošťálkovice a v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
36 25. - Návrh na souhlas s realizací vodovodu a splaškové kanalizace a napojením na inženýrské sítě ve vlastnictví statutárního města Ostrava v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, pro spol. MARPRO STAV s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
37 35. - Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy se Správou železniční dopravní cesty, s.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
38 45. - Návrh zrušit usnesení č. 106/RM1014/4 ze dne 31.11.2010 a nesouhlasit s umístěním stavby " Objekt Ostrava, Orlovská" na pozemcích parc. č. 1916/6 a 1916/7 v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, pro společnost TOPMAX s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
39 47. - Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy o právu provést stavbu s RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o. Návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu, nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, se společností Smart Innovation Center, s. r. o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
40 39. - Smlouva o přistoupení k dluhu 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového, Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
41 49. - Návrh na nabytí výrobně-technického areálu v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
42 1. - Návrh na uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby "Přechod pro chodce ul. Novoveská u ul. Strmá včetně nasvětlení" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
43 2. - Návrh na uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby "Obnovení veřejného osvětlení chodníku na ul. Porážková a pod Frýdlantskými mosty" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
44 4. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce VO oblast Prokopská" a stavbou "Rekonstrukce na náměstí SNP" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
45 5. - Návrh na uzavření smluv o věcných právech k pozemkům v souvislosti se stavbami uvedenými v rozpočtu statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
46 29. - Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3094/2017/OI ze dne 26.10.2017na vyhotovení projektové dokumentace pro stavbu "Rekonstrukce SSZ křižovatky č. 1021 Českobratrská x Sokolská třída" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
47 1.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce VO Muzejní", poř. č. 25/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
48 2.VZ - Veřejná zakázka "Revitalizace prameniště Dubí - pilotní průzkum 1. etapy", poř. č. 38/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
49 4.VZ - Veřejná zakázka „Sportovní areál u ZŠ Bílovecká - DÚR + IČ“ poč. č. 15/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
50 5.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zhotovení urbanistické, dopravní a objemové studie přednádražního prostoru v Ostravě 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
51 7. - Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" 11 11
(Pozn: Předkládá: Hlasování o varinatě A))
52 44. - Schválení přípravy "Studie efektivity zavedení opatření v oblasti dopravy v době smogové situace na území statutárního města Ostravy" 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
53 15. - Úprava rozpočtu 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
54 37. - Úprava rozpočtu r. 2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
55 3. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do Švýcarska (Luzern) ve dnech 27.02.-01.03.2018 11 11
(Pozn: Předkládá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)
56 48. - Uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
57 28. - Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
58 3.VZ - Odstranění stávajícího oplocení pozemků podél ulic Na Karolíně a Montánní, v k.ú. Moravská Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)