Výsledky hlasování na zasedání č. 201811 - 122. schůze rady města
Předsedajíci: Mgr. Mariánek Konaného dne 27.03.2018
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schvaluje program 122. schůze rady města konané dne 27.03.2018 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
3 2.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Výtisk, jednatel společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
4 3.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 8 8
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
5 65. - Souhlas s přípravou projektu a podáním žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí na projekt Výsadba u BD Panská a v parčíku na ul. Pavelská 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Juroška, Ph.D., starosta městského obvodu Michálkovice)
6 26. - Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2017 8 8
(Pozn: Předkládá: plk. Mgr. Vladimír Štalmach, ředitel Městského ředitelství Policie Ostrava)
7 36. - Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
8 25. - Návrh žádosti Městské policie Ostrava o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
9 56. - Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě č. 0039/2017/MP/LPO o poskytování služeb elektronických komunikací 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
10 57. - Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem statutárního města Ostravy v užívání Městské policie Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
11 27. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, do Španělska (Bilbao) ve dnech 18.-20.04.2018 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
12 28. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty pana Marka Pokorného, ředitele příspěvkové organizace PLATO Ostrava do Velké Británie (Glasgow) ve dnech 19.-23.4.2018 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
13 58. - Návrh na zpětvzetí žaloby proti společnosti D.I.S., spol. s r.o. na uplatnění nároku bezplatně odstranit vady díla „Cyklostezka ­ komunikace v bermě a úsek lávka na kamenec, lávka ke hradu“ z důvodu úpadku žalované společnosti 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
14 64. - Návrh programu 34. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 11.04.2018 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
15 61. - Projednání návrhu uzavření Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu mezi Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a. s., Moravskoslezským krajem a Statutárním městem Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
16 34. - Akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Zaměstnanost a přijetí dotace pro projekt "Sluníčko pro seniory" příspěvkové organizace Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Hana Ježková, ředitelka Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace)
17 7. - Informace o změně služeb Slezské diakonie a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 0232/2018/SVZ a dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí víceleté dotace č. 0352/2015/SVZV 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
18 3. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím nadačních příspěvků do vlastnictví Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o. 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jan Žemla, ředitel Janáčkovy filharmonie ostrava, p.o.)
19 2. - Návrh na udělení souhlasu s vyřazením a likvidací neupotřebitelné movité věci města Ostravy ve správě Národního divadla moravskoslezského, příspěvkové organizace 8 8
(Pozn: Předkládá: Jiří Nekvasil, ředitel Národního divadla moravskoslezského, p.o.)
20 38. - Žádost Národního divadla moravskoslezského, p. o., o změnu charakteru poskytnutého příspěvku na úpravu dílen v DAD a prodloužení termínu použití poskytnutého příspěvku na odstranění havarijního stavu střechy "C" na DAD 8 8
(Pozn: Předkládá: Nekvasil Jiří, ředitel Národního divadla moravskoslezského, p.o.)
21 31. - Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace Vysoké škole báňské ­ Technické univerzitě Ostrava na pořízení audiovizuálního pořadu pro Planetárium Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
22 11. - Návrh na vyhlášení nejlepších sportovců a společensky odpovědné firmy města Ostravy za rok 2017 a na poskytnutí peněžitých darů 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
23 1. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
24 14. - Návrh na souhlas s umístěním staveb pro městské obvody 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
25 15. - Návrh na souhlas s umístěním optického kabelu včetně pojistkové skříně na pozemku v k. ú. Svinov, obec Ostrava pro Správu železniční dopravní cesty, s.o. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
26 16. - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s PODA a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
27 17. - Návrh na záměr pronájmu vodohospodářské stavby ve vlastnictví statutárního města Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
28 18. - Návrh na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
29 19. - Návrh koupit nemovitou věc v rámci stavby "Cyklostezka Polanka nad Odrou - železniční přejezd, ul. K Pile" v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
30 20. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava a návrh svěřit nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, městskému obvodu Poruba 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
31 21. - Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava, návrh svěřit nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec Ostrava, městskému obvodu Svinov 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
32 22. - Návrh na svěření pozemků městským obvodům: Nová Ves, Vítkovice, Moravská Ostrava a Mariánské Hory a Hulváky, nesvěření městskému obvodu Vítkovice, odejmutí a neodejmutí pozemků městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
33 23. - Návrh na uzavření darovací smlouvy s dárci na dar jednotné kanalizace v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava a uzavření smluv o zřízení služebností s vlastníky pozemků 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
34 24. - Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti a likvidaci movitých věcí statutárního města Ostravy 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
35 41. - Návrh na záměr města neprodat pozemky, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
36 42. - Souhlas se vstupem na pozemek v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
37 43. - Návrh na souhlas s umístěním inž. sítí, uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemních smluv s manžely H. a společností Silesia WM s. r. o. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
38 44. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví SMO v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy se společností KILAV car wash, s.r.o. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
39 45. - Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, pro fyzické osoby 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
40 46. - Návrh na zřízení věcného břemene, návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného břemene pro společnost GasNet, s.r.o. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
41 47. - Návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
42 48. - Návrh darovat nemovitou věc (lokalita ul. Petřkovická), obec Ostrava, a návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
43 49. - Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
44 50. - Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Muglinov a nepronajmout část pozemku v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
45 51. - Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
46 52. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem jednotky č. 3038/3 v bytovém domě na ul. Horní 3038/112, Ostrava-Bělský Les a na pronájem jednotky č. 3037/5 v bytovém domě na ul. Horní 3037/110, Ostrava-Bělský Les 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
47 53. - Návrh dohody o vypořádání nároků z odstoupení od kupní smlouvy se společností COPERSA corporation s.r.o. (k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
48 55. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v obchodně podnikatelském areálu v k. ú. Mošnov, obec Mošnov ve správě Společnosti pro využití letiště Ostrava - Mošnov, a.s.(SOM) 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
49 63. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení NN a nadzemního vedení NN včetně sloupu, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
50 66. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu v rámci projektu "Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava" č. 11 v bytovém domě na ul. Horní 3032/100, Ostrava-Bělský Les 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
51 67. - Předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 3 k "Nájemní smlouvě" na nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava pro městský obvod Ostrava-Jih 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
52 33. - Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
53 12. - Objednávka opravy výsadeb poničených vandalismem v rámci projektu "Izolační zeleň města Ostrava - projekt 04" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
54 59. - Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. číslo 2514/2017/OSR 8 8
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
55 32. - Projednání závěrů studie proveditelnosti nízkoemisních zón na území města Ostravy 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
56 60. - Vyhlášení programu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací na ozdravné pobyty v období od 01.11.2018 do 30.04.2019 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
57 4. - Návrh dodatku č. 31 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací se společností OVANET a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
58 5. - Uzavření dohody o ukončení smlouvy č. 1499/2006/MIS se společností OVANET a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
59 6. - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace statutárnímu městu Ostrava z rozpočtu Moravskoslezského kraje 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
60 29. - Návrh dodatku č. 6 ke smlouvě č. 1753/2013/IT poskytování služby elektronických komunikací ­ Městský kamerový systém se společností OVANET a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
61 70. - Smlouva o outsourcingu IT se společností OVANET a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
62 71. - Návrh doplnění náplně činnosti komise pro IT/IS 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
63 9. - Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o financování ev. č. 2100/2014/OFR/LPO s Evropskou investiční bankou 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
64 10. - Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o depozitech s Československou obchodní bankou, a.s. pro možné sjednávání a vypořádání depozit 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
65 37. - Úpravy rozpočtu r. 2018 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
66 62. - Úprava rozpočtu r. 2018 - dodatek 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
67 35. - Zpracování dokumentu "Koncepce řešení parkování na území Ostravy" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
68 39. - Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy a prodej dřevní hmoty z pokácených dřevin v rámci stavby 8 8
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
69 1.VZ - Provedení technických opatření pro dočasné zajištění a zabránění škodám v objektu historických jatek na ul. Porážková 3204/28, Moravská Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
70 2.VZ - Poskytnutí právní pomoci při přípravě a zadání veřejné zakázky, či zadání sektorové koncese, jejímž předmětem bude výběr nového provozovatele vodohospodářské struktury v průmyslové zóně Mošnov 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
71 3.VZ - Veřejná zakázka „Nákup osobních automobilů“ poř. č. 14/2018 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
72 8. - Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí)