Výsledky hlasování na zasedání č. 201810 - 121.schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 20.03.2018
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 121. schůze rady města konané dne 20.03.2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura,MBA, primátor)
2 8. - Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc únor 2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
3 1.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Pavel Kollár, předseda představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
4 7. - Příprava projektu Ozdravné pobyty žáků porubských základních škol ve školním roce 2018/2019 v rámci dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta městského obvodu Poruba)
5 44. - Souhlas se závěrečnou zprávou o realizaci projektu „Zvyšování bezpečnosti v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky za přispění bezpečnostních dobrovolníků” 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. arch. Liana Janáčková, starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky)
6 23. - Přijetí dotace z Operačního programu Technická pomoc na projekt "Řízení Strategie ITI ostravské aglomerace 2014 - 2020 II." a návrh na změnu složení Řídicího výboru ITI ostravské aglomerace 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
7 49. - Veřejná výtvarná soutěž 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit, Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
8 22. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, a Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, do Polska (Katowice) dne 23.03.2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
9 1.VZ - Veřejná zakázka "Televizní pořad - Ostravské minuty", poř. č. 61/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odbvoru kancelář primátora, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
10 50. - Návrh dalšího postupu ve věci sporu se společností Regionální poradenská agentura s.r.o. vedeného u Okresního soudu v Brně 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
11 35. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 70631824 11 11
(Pozn: Předkládá: RNDr. Oldřich Šeremek, ředitel Domova pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace)
12 34. - Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 11 11
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
13 36. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 11 11
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
14 12. - Návrh na poskytnutí finančních prostředků Středisku volného času Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace (IČO 75080516) na předfinancování a spolufinancování projektu "Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory", schváleného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu, Bc. David Střelák, ředitel SVČ Ostrava-Zábřeh)
15 21. - Návrh na nevyhlášení konkursů na ředitele/ky příspěvkových organizací v oblasti školství v roce 2018 - Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mar. Hory, p.o., Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
16 51. - Žádost Českého atletického svazu o rozšíření podmínek použití dotace a navýšení účelové dotace plynoucí z veřejnoprávní smlouvy č. 2891/2016/ŠaS 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
17 2.VZ - Veřejná zakázka "Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II - vzdělávací programy", poř. č. 9/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
18 2.MZP - Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., v likvidaci 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
19 11. - Návrh na souhlas vlastníka pozemku s provedením stavby - PZ Mošnov 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
20 13. - Návrh na souhlas s umístěním plynárenského zařízení do částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro společnost GasNet, s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
21 14. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení 2x VN k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pro VÍTKOVICE ENERGETIKA a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
22 15. - Návrh na souhlas s umístěním betonového sloupu včetně přípojkové skříně a podzemního vedení přípojky NN 0,4 kV k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pro ČEZ Distribuce, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
23 16. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro CTP Property, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
24 17. - Návrh koupit nemovité věci v rámci stavby "Autobusová zastávka MK Karla Svobody" v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
25 18. - Návrh na záměr města nedarovat části nemovité věci v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
26 19. - Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k. ú. Krásné Pole a nekoupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, vše obec Ostrava 11 11
(Pozn: Hlasovaní o návrhu usnesení s úpravou)
27 20. - Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
28 28. - Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy za účelem provedení inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
29 29. - Návrh na ukončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání v budově na ul. Vojanova 1a), Ostrava-Moravská Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
30 30. - Souhlas s trvalým odnětím pozemků v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
31 32. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
32 43. - Návrh prodat pozemek parc.č. 190/19 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, návrh na zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku parc. č. 190/19 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
33 47. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy k věcem movitým 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
34 48. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy na nemovitost v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
35 1. - Dohoda o ukončení smluvního vztahu 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
36 6. - Návrh na uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo na realizaci stavby "Odkanalizování Přívozu na ÚČOV II. etapa, 1. a 2. část rušení výustí" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
37 25. - Návrh na zrušení usnesení č.07103/RM1418/100 a uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbou "Kanalizace Bartovice 1. část" a stavbou "Nasvětlení přechodu pro chodce na ul. Mitrovická u zastávek MHD Nová Bělá - Hřiště" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
38 26. - Návrh na uzavření "Nájemní smlouvy" v souvislosti se stavbou "Prodloužení sběrače B do Radvanic" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
39 27. - Návrh na uzavření "Dohod o umístění inženýrské sítě na mostě" v souvislosti se stavbou "Obnovení veřejného osvětlení chodníku na ul. Porážkova a pod Frýdlantskými mosty" a stavbou "Dodatečná katodická ochrana ocelových vodovodních přivaděčů - I. etapa" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
40 31. - Vystavení objednávky na provedení hydrogeologického průzkumu pro přípravu stavby "Prodloužená ul. Porážková IV. etapa" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
41 38. - Návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách o věcných právech k pozemkům v souvislosti se stavbami kanalizace uvedenými v rozpočtu statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
42 39. - Návrh na uzavření smluv o budoucích služebnostech k pozemkům v souvislosti se stavbami uvedenými v rozpočtu statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
43 40. - Návrh na uzavření smluv o budoucích věcných právech k pozemkům v souvislosti se stavbami veřejného osvětlení uvedenými v rozpočtu statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
44 41. - Návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách o věcných právech k pozemkům v souvislosti se stavbami cyklostezek a vodovodu uvedenými v rozpočtu statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
45 42. - Návrh na uzavření smlouvy na realizaci akce "Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory - stavba 2.1 sadové úpravy" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
46 4.VZ - Veřejná zakázka "Studie rekonstrukce VO Ostrava-Dubina", poř. č. 24/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
47 5.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce ul. Mánesova", poř. č. 27/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
48 6.VZ - Veřejná zakázka "Hasičská zbrojnice Pustkovec", poř. č. 35/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
49 7.VZ - Veřejná zakázka „Rozšíření veřejné kanalizační sítě v areálu DIZ v Ostravě - Vítkovicích“ poč. č. 39/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
50 8.VZ - Veřejná zakázka "Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - SO 05 - interiér" poř. č. 248/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
51 9.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce VO oblast Lumírova - Charvatská" poř. č. 17/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
52 11.VZ - Veřejná zakázka "Oprava místních komunikací osada Mírová", poř. č. 34/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
53 12.VZ - Veřejná zakázka "Cyklotrasa F, U - Kaminského, Ječmínkova (PD)", poř. č. 50/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
54 33. - Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 11 11
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
55 45. - Architektonická soutěž o návrh na řešení novostavby bytového domu Kostelní - Biskupská v Ostravě 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
56 3. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, do Řecka (Atény) ve dnech 25.-28.02.2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
57 9. - Zapojení statutárního města Ostravy do kampaně "Hodina Země" v roce 2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
58 10. - Návrh na podání ohlášení a žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na vyhotovení lesních hospodářských plánů 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
59 24. - Proplacení prokazatelných nákladů společnosti Povodí Odry, státní podnik, vynaložených na likvidaci následků havárie na vodním toku Polančice 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
60 37. - Návrh dodatků ke smlouvám se společností OVANET a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
61 2. - Prodej podílových listů investiční společnosti Erste Asset Management GmbH, pobočka ČR nabytých po M.K. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
62 46. - Úpravy rozpočtu r. 2018 11 11
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
63 53. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do SRN (Drážďany) ve dnech 14.­15.02.2018 11 11
(Pozn: Předkládá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)
64 52. - Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace SLEZSKÉMU ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU na vypravení mimořádného vlaku po Ostravsko-karvinském revíru dne 24.03.2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
65 1.MZP - Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
66 4. - Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálních územích obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
67 5. - Návrh dodatků č. 1 ke Smlouvám o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému odběrateli ev. č. 3568/2017/HS a ev. č. 3569/2017/HS 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
68 3.VZ - Výměna oken v objektu sídla společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
69 10.VZ - Veřejná zakázka "Nákup rotátorů", poř. č. 45/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)