Výsledky hlasování na zasedání č. 201808 - 120. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 06.03.2018
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schvaluje program 120. schůze rady města konané dne 06.03.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 10 10
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
3 22. - Informace o zahájené přípravě a podané žádosti o dotaci pro projekt "Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů ve statutárním městě Ostrava, městském obvodu Hrabová" v rámci Operačního programu životní prostředí 2014 - 2020 10 10
(Pozn: Předkládá: Igor Trávníček, starosta městského obvodu Hrabová)
4 34. - Ukončení projektu "Obec přátelská seniorům 2017“ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta městského obvodu Poruba)
5 14.VZ - Veřejná zakázka "Medaile pro městská vyznamenání", poř. č. 13/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
6 18. - Odstoupení od Kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu, ev. č. 1625/2009/LPO, uzavřené se společností AMÁDEUS REAL, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
7 33. - Výzva k tzv. finančnímu odškodnění 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
8 35. - Návrh na schválení dalšího postupu ve věci soudního sporu se společností AMÁDEUS REAL, a.s., vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 27 C 204/2013 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
9 43. - Rozhodnutí o nepodání kasační stížnosti 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
10 4. - Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt "CLAIRO" z programu "Urban Innovative Actions" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
11 5. - Ukončení projektu "Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK" spolufinancovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
12 6. - Příprava projektu Demolice budov v obchodně-podnikatelském areálu Ostrava - Mošnov 10 10
(Pozn: Hlasování o variantě A)
13 31. - Návrh na sestavení odborné komise pro posuzování žádostí v rámci výběrového řízení Programu na revitalizaci veřejného prostoru na území statutárního města Ostravy pro rok 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
14 41. - Smlouva na zajištění outdoorové kampaně „Udržitelné chování ve městě“ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
15 38. - Návrh na odpis nedobytné pohledávky právnické osoby Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Radek Baran, ředitel Domova Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace)
16 47. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka a Ing. Břetislava Rigera, náměstků primátora, do Ruské federace (Volgograd) ve dnech 31.1.­5.2.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora, Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
17 8. - Plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti sociální péče a zdravotnictví 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Magda Mertová, ředitelka Domova Čujkovova, RNDr. Oldřich Šeremek, ředitel Domova pro seniory Iris, Ing. Juraj Chomič, MBA, ředitel Domova pro seniory Kamenec, Mgr. Jan Seidler, ředitel Domova Korýtko, Mgr. Andrea Gibejová, ředitelka Domova Magnolie, Ing. Radek Baran, ředitel Domova Slunečnice Ostrava, Ing. Hana Ježková, ředitelka Domova Sluníčko, Mgr.Bc. Vojtěch Curylo, DiS., ředitel Domova Slunovrat, PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel Čtyřlístku-centra pro osoby se zdravotním postižením, MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, Mgr. Jana Schikorová, ředitelka Dětského centra Domeček)
18 48. - Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci rozpočtu v ORJ 180, ORJ 135 a ORJ 270 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
19 8. - Plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti sociální péče a zdravotnictví 10 10
(Pozn: Nové hlasování)
20 36. - Žádosti příspěvkových organizací v sociální oblasti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
21 36. - Žádosti příspěvkových organizací v sociální oblasti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 10 10
(Pozn: Nové hlasování varianta A)
22 7. - Žádost o poskytnutí mimořádné dotace na realizaci projektu REKORDY HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ 2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
23 9. - Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
24 10. - Návrh přijmout darem nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
25 12. - Návrh na záměr města neprodat pozemek v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
26 13. - Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví SMO za účelem provedení atmogeochemického průzkumu a případného měření dynamiky výstupů důlních plynů na povrch pro společnost Green Gas DPB, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
27 14. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení NN včetně 4 ks pojistkových skříní k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pro ČEZ Distribuce, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
28 15. - Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
29 16. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, pro budoucího oprávněného Moravskoslezský kraj 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
30 17. - Návrh na uzavření smluv o zřízení služebnosti na straně oprávněného 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
31 19. - Návrh na záměr nepronajmout pozemky včetně budovy č. p.1674 v k.ú. Moravská Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
32 20. - Návrh na záměr nepronajmout jednotku č. 3030/25 v bytovém domě na ul. Horní 3030/96, Ostrava-Bělský Les. Návrh na zaslání výzvy k opuštění jednotky č. 3030/25 v bytovém domě na ul. Horní 3030/96, Ostrava-Bělský Les 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
33 21. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 6 v bytovém domě na ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský les 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
34 23. - Návrhy dodatků zřizovacích listin 25 příspěvkových organizací zřízených zastupitelstvem města Ostravy - aktualizace účetního stavu majetku ke dni 31.12.2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
35 24. - Návrh na vyřazení movitého a nemovitého majetku z výpůjčky HZS MSK 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
36 25. - Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
37 26. - Návrh na zřízení věcných břemen a návrh na uzavření smluv o zřízení věcných břemen v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, pro společnost GasNet, s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
38 27. - Návrh na vydání předchozího souhlasu rady města s prodejem nemovitých věcí městskými obvody Moravská Ostrava a Přívoz, Vítkovice a Slezská Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
39 44. - Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o využívání sportoviště 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
40 45. - Návrh na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě, ve znění dodatku č. 1 s Ostravským informačním servisem, s.r.o. Návrh na souhlas s provedením stavebních úprav na předmětu nájmu 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
41 46. - Návrh na ukončení nájemní smlouvy dohodou s RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o. Návrh na uzavření nájemní smlouvy na 29 dní se Smart Innovation Center, s.r.o. Návrh na záměr pronájmu nemovitostí v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
42 29. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbou "Veřejné osvětlení oblast K Lípě" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
43 30. - Návrh na uzavření "Dodatku k nájemní smlouvě VS 6358001817" v souvislosti se stavbou "Tramvajové mosty na ul. Plzeňská" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
44 1.VZ - Veřejná zakázka "Okružní křižovatka Výstavní ­ Zelená (PD+AD+IČ)", poř. č. 026/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
45 2.VZ - Veřejná zakázka "Záchytná parkoviště Jeremenko - PD, IČ, AD", poř. č. 232/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
46 3.VZ - Veřejná zakázka "Cingrův sad (PD+AD+IČ)" poř. č. 251/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
47 6.VZ - Veřejná zakázka "Oprava kanalizace ul. Rudolfova" poř. č. 22/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
48 7.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava (průzkumy)", poř. č. 28/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
49 8.VZ - Veřejná zakázka "Stavební úpravy objektu č. p. 75, ul. Střelniční", poř. č. 29/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
50 9.VZ - Veřejná zakázka "Parkoviště Hlubina - PD+IČ+BOZP+AD", poř. č. 32/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
51 10.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na provedení inženýrsko-geologického průzkumu pro akci "Nábřeží Ostravice - Havlíčkovo nábřeží (stavba č.3)" v k. ú. Moravská Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
52 11.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy příkazní na inženýrskou činnost v rámci akce "Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - demolice SO 02" v k. ú. Slezská Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
53 13.VZ - Veřejná zakázka "Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce (DÚR+IČ)_IV.", poř. č. 261/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
54 2. - Povolení výjimek ze stavebních uzávěr SDD "František" a "Štola Naneta" pro stavbu "Koblov - rekonstrukce a rozšíření kanalizace" v k. ú. Koblov 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
55 3. - Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD "Vrtná jáma č. 27" pro stavbu "Parkoviště v Ostravě-Přívoze u tramvajové smyčky Hlučínská" v k. ú. Přívoz 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
56 49. - Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitosti do majetku města 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
57 39. - Poskytnutí účelového investičního a neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy městskému obvodu Radvanice a Bartovice na realizaci projektu "Revitalizace významných krajinných prvků č. 61 Parčík u školy na ul. U Statku, č. 76 Parková úprava u bývalého kina Odboj, č. 65 Alej podél ul. Bartovická a revitalizace parku U Káňů v k. ú. Radvanice" - 1. etapa 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
58 42. - Nabytí psů přivlastněním dle § 1045 odst.1 občanského zákoníku 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
59 40. - Uzavření dohody se spol. OVANET a.s a Life in Town 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
60 1. - Návrh na uzavření dodatku č. 7 pojistné smlouvy č. 706-58640-28 o pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
61 37. - Úpravy rozpočtu r. 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
62 11. - Návrh na svěření automobilů Volkswagen E-UP, model BL24E1 na elektrický pohon městským obvodům 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
63 28. - Kácení dřevin a skupiny keřů na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
64 32. - Uzavření smlouvy o dílo na „Zřízení zpevněných ploch v areálu Wattova“ na částech pozemků parc. č. 170/1, 174/1, 174/2, 174/3, 402/3, 402/4 a 1150 - vše v k.ú. Přívoz, obec Ostrava. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
65 4.VZ - Veřejná zakázka "Provozování veřejných toalet a úklid místností - Terminál Hranečník", poř. č. 47/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
66 5.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výměnu zámků v Archivu města Ostravy, Špálova 19 v Ostravě - Přívoze 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
67 12.VZ - Veřejná zakázka "Zateplení stropů 4. a 5. NP v půdním prostoru budov Nové radnice, Prokešovo nám. 8, Ostrava" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)