Výsledky hlasování na zasedání č. 201807 - 119. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 27.02.2018
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 119. schůze rady města konané dne 27.02.2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura,MBA, primátor)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
3 2.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
4 3.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jan Šumbera, jednatel společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
5 4.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
6 1.MZP - Informace o způsobu vyřízení námitky k veřejné zakázce "Bikesharing v Ostravě", poř. č. 41/2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
7 40. - Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt "Senioři bez hranic" ke spolufinancování z Fondu mikroprojektů programu Interreg V-A Česká republika ­ Polsko 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Martin Bednář, starosta městského obvodu Ostrava - Jih)
8 5.VZ - Veřejná zakázka "Ostrava - Modernizace městského kamerového systému", poř. č. 40/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
9 36. - Podnět zastupitele JUDr. Josefa Babky ve věci úprav Zborovského památníku 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
10 38. - Zpráva o činnosti komisí rady města za II. pololetí roku 2017, vč. personální změny v komisi pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
11 39. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
12 56. - Změna záměru fúze sloučením obchodních společností Ostravské výstavy, a.s. a Ostravský informační servis, s.r.o. a uzavření dodatků k dotačním smlouvám 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
13 1. - Plán činnosti Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace na rok 2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Jana Madecká, ředitelka Firemní školky města Ostravy, p.o.)
14 37. - Projednání skončení funkčního období člena předsednictva zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA spolu s odvoláním a volbou nových členů předsednictva 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
15 49. - ITI ostravské aglomerace - výzvy k předkládání projektových záměrů 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
16 12. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 9 9
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
17 44. - Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Domov Magnólie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631859 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Andrea Gibejová, ředitelka Domova Magnólie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace)
18 4. - Plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti kultury pro rok 2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Jiří Nekvasil, ředitel Národního divadla moravskoslezského p.o., Mgr. Jan Žemla, ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., JUDr. Jarmila Hájková, ředitelka Divadla loutek Ostrava, p.o., Mgr. Renáta Huserová, ředitelka Komorní scény Aréna, p.o., Mgr. Miroslava Sabelová, ředitelka Knihovny města Ostravy, p.o., Mgr. Miloslava Soukupová, ředitelka Lidové konzervatoře a Múzické školy, p.o., RNDr. Jiřina Kábrtová, ředitelka Ostravského muzea, p.o., Mgr. Marek Pokorný, ředitel PLATO Ostava, p.o.)
19 35. - Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu moravskoslezskému, p.o., na Ostravský divadelní archiv 9 9
(Pozn: Předkládá: Nekvasil Jiří, ředitel Národního divadla moravskoslezského, p.o.)
20 33. - Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury "spolku Fiducia" 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
21 34. - Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace k doplnění segmentů diváckých systémů v budově Divadla Petra Bezruče 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
22 6. - Plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti školství na rok 2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jana Secová, ředitelka SVČ Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, Bc. David Střelák, ředitel SVČ Ostrava-Zábřeh, Mgr. Kateřina Hořejší, ředitelka DDM Ostrava-Poruba, Mgr. Milada Božeková, ředitelka SVČ Ostrava-Moravská Ostrava)
23 60. - Žádost obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., o poskytnutí investiční účelové dotace na akci "Rekonstrukce plochých střech I. ledové plochy a výměna osvětlení I. a II. ledové plochy Multifunkčního areálu v Ostravě-Porubě" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.)
24 50. - Žádosti o poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava spolku: SK Rapid Muglinov z.s., na projekt ,,Rekonstrukce šaten v části B s vytvořením sportovního bazénu", spolku FBC OSTRAVA z.s., na projekt,, Vzduchotechnika a kanalizační přípojka sportovní haly FBC Ostrava", spolku "TJ UNIE HLUBINA z.s." na projekt ,,Výstavba hřiště s umělou trávou a souvisejících vedlejších ploch". 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
25 51. - Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací na zajištění povinného plaveckého výcviku žáků základních škol v roce 2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
26 8. - Návrh koupit pozemek v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
27 9. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Poruba 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
28 10. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Vítkovice 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
29 13. - Návrh na učinění souhlasného prohlášení o vlastnictví pozemků v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
30 14. - Návrh na souhlas s realizací přeložky napájecího kabelu vodojemu Petřvald ve vlastnictví statutárního města Ostrava v k. ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald, pro Obec Petřvald 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
31 15. - Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, pro fyzické osoby 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
32 16. - Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smluv o zřízení služebnosti na straně oprávněného 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
33 17. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na souhlas se změnou projektové dokumentace pro společnost Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
34 18. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemků v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy s fyzickými osobami. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
35 19. - Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s OKD, a.s. a UPC Česká republika, s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
36 20. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení přípojky NN včetně přípojkové skříně a podzemního kabelového vedení VN k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pro ČEZ Distribuce, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
37 21. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy a dohody o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
38 22. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Heřmanice a v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
39 23. - Návrh na záměr města neprodat pozemek v k. ú. Svinov, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
40 24. - Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
41 25. - Návrh na záměr města zřídit právo stavby k části pozemku v k. ú. Poruba, obec Ostrava svěřený městskému obvodu Poruba 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
42 26. - Návrh na záměr města zřídit právo stavby k nemovitostem v k. ú. Svinov, obec Ostrava svěřených městskému obvodu Svinov 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
43 27. - Návrh zrušit usnesení rady města, návrh na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, návrh na záměr města vypůjčit nemovité věci v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
44 28. - Návrh na změnu části usnesení ZMO č. 1677/ZM1418/26 v bodě 1) ze dne 10.05.2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
45 30. - Návrh darovat nemovité věci v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
46 31. - Návrh na záměr města pronajmout jednotku č. 3038/3 v bytovém domě na ul. Horní 3038/112, Ostrava-Bělský les a jednotku č. 3037/5 v bytovém domě na ul. Horní 3037/110, Ostrava-Bělský Les 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
47 41. - Návrh přijmout darem nemovité věci a stavbu cyklostezky, návrh koupit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava - vše v rámci projektu "Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
48 42. - Návrh na změnu usnesení, souhlas s umístěním stavby a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
49 43. - Návrh na souhlas s umístěním vodovodní přípojky, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy, návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
50 52. - Návrh na uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 3006 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
51 53. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
52 54. - Návrh na záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 190/78 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
53 61. - Návrh na nabytí výrobně-technického areálu v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
54 5. - Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti se stavbou uvedenou v rozpočtu statutárního města Ostravy 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
55 2.VZ - "Odstranění tramvajové smyčky Ostrava - Výstaviště" - návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní (PD, IČ, BOZP) 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
56 4.VZ - Veřejná zakázka "Kanalizace Polanka n. O. - 4. etapa, část I a rekonstrukce vodovodu ul. Konečná - PD+AD+BOZP", poř. č. 263/2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
57 11. - Oznámení zahájení řízení o návrhu změny č. 1 územního plánu Vratimov a oznámení o konání veřejného projednání 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
58 57. - Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí svěřených městským obvodům a k nabytí nemovitostí do majetku města 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
59 58. - Návrh na pořízení Změny č. 2 Územního plánu Ostravy zkráceným postupem 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
60 2. - Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
61 7. - Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
62 32. - Podnět občana statutárního města Ostravy 8 8
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
63 48. - Návrh na vypracování projektové dokumentace k rekonstrukci zahrady dětského rehabilitačního stacionáře v Ostravě - Porubě 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
64 3.VZ - Veřejná zakázka „Obnova výpočetní techniky“ poř. č. 37/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
65 45. - Úprava rozpočtu r. 2018 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
66 47. - Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření a činnosti příspěvkových organizací zřízených SMO za rok 2017 - časový harmonogram a složení hodnotících komisí 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
67 59. - Zabezpečení statické dopravy na Smetanově náměstí a na ulici Poděbradova 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
68 3. - Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů vzdělávacích institucí 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
69 29. - Kácení dřevin, skupin dřevin, keřů a souvislých porostů na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
70 1.VZ - Zpracování projektové dokumentace pro realizaci "výměny silnoproudých rozvodů elektroinstalace, vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace vč. výměny zařizovacích předmětů v objektu Ludvíka Podéště 1874 v Ostravě Porubě" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
71 6.VZ - Veřejná zakázka "Výměna bezpečnostního systému v budovách PIANO a TANDEM v areálu MSIC", poř. č. 60/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
72 46. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2017 a návrh Pravidel pro výběr společenských a kulturních akcí, při nichž může být prostřednictvím příslušné obecně závazné vyhlášky zkrácena doba nočního klidu a pro stanovení časového rámce omezení doby nočního klidu v době jejich konání (dále jen "Pravidla") 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)