Výsledky hlasování na zasedání č. 201806 - 118. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 20.02.2018
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 118. schůze rady města konané dne 20.02.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 11 11
(Pozn: Hlasování o usnesení s úpravou)
3 2.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Pavel Lacina, člen představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
4 26. - Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc leden 2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
5 25. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na organizační zajištění projektu "Na kole dětem" 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
6 23. - Podnět občana statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
7 52. - Výzva společnosti OVANET a.s. k zaplacení částky 280 658,- Kč 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
8 58. - Návrh programu 33. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 7. března 2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
9 66. - Informace o předmětu soudního řízení 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
10 24. - Poskytnutí investičního příspěvku ve výši 121 tis. Kč Středisku volného času, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace na přípravu projektu "Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
11 48. - Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov a Vědecko-technologický park za II. pololetí roku 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
12 65. - Projednání návrhů usnesení Správní rady spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
13 11. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2018 v oblastech podpora osob s handicapem, prevence kriminality a zdravotnictví 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
14 62. - Návrh na změny u poskytnutých příspěvků a poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
15 33. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací a příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 v oblasti Volný čas 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Stuchlý, předseda komise pro sport a volný čas)
16 61. - Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací pro rok 2018, víceletých neinvestičních účelových dotací na léta 2018 - 2020 a neinvestičních příspěvků a transferů pro rok 2018 v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Vladimír Polák, předseda komise kultury rady města)
17 27. - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2018 v rámci programů na podporu Tělovýchovy a sportu a Vrcholového sportu 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Stuchlý, předseda komise pro sport a volný čas)
18 41. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací a příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 v oblasti Školství 11 11
(Pozn: Předkládá: RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., předseda komise pro vzdělávání, vědu a výzkum)
19 67. - Návrh na poskytnutí účelových dotací a příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy na vzdělávání a talentmanagement v oblasti technických a přírodních věd na území SMO pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 2019 11 11
(Pozn: Předkládá: RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., předseda komise pro vzdělávání, vědu a výzkum, Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
20 5. - Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o. - změna podmínek čerpání poskytnutého účelového příspěvku 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Milada Božeková, ředitelka SVČ Ostrava - Moravská Ostrava, p.o., Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
21 1. - Ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
22 7. - Návrh Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2018/2019 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
23 8. - Kritéria k hodnocení návrhů a výzva k podání návrhů na ocenění žákovská osobnost a žákovský kolektiv u příležitosti Dne dětí 2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
24 12. - Návrh na poskytnutí mimořádné dotace akciové společnosti Sportovní agentura, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
25 2. - Návrh koupit nemovité věci - pozemky v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
26 3. - Návrh na uzavření Dodatku č. 36 ke Koncesní smlouvě ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
27 15. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného předkupního práva k nemovitým věcem v PZ Ostrava - Mošnov 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
28 16. - Návrh na zřízení věcných břemen a návrh na uzavření smluv o zřízení věcných břemen pro společnost GasNet, s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
29 17. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Svinov, v k.ú. Muglinov a návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Hrušov, vše obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
30 18. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, návrh na záměr města nesměnit pozemky v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
31 19. - Návrh na záměr města neprodat část pozemku (lokalita ul. Cingrova), návrh na záměr města prodat pozemky (ul. Pelclova), návrh na záměr města neprodat části pozemků (lokalita Na Karolíně), vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
32 20. - Návrh prodat pozemek v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
33 21. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
34 22. - Návrh na svěření pozemků městskému obvodu Proskovice a městskému obvodu Ostrava-Jih a nesvěření části pozemku městskému obvodu Nová Ves 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
35 28. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Poruba a k.ú. Poruba-sever, návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Heřmanice a k.ú. Slezská Ostrava, vše obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
36 29. - Návrh na záměr města vypůjčit nemovitosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou a k. ú. Muglinov, obec Ostrava, návrh na záměr města pronajmout pozemky v k. ú. Heřmanice a k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
37 30. - Návrh na poskytnutí slevy z nájmu 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
38 31. - Návrh předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a záměr pronájmu staveb 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
39 32. - Návrh na záměr města prodat a neprodat pozemky v k. ú. Radvanice, obec Ostrava Návrh na záměr města darovat a přijmout darem pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
40 34. - Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
41 35. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Radvanice a k.ú. Bartovice, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
42 36. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
43 37. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
44 42. - Návrh na souhlas s umístěním stavebních a inženýrských objektů do pozemků ve vlastnictví SMO v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro Ostravskou univerzitu 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
45 43. - Návrh na nesouhlas s umístěním odplyňovacího vrtu VM-OV č. 177 včetně pěšího přístupu do části pozemku ve vlastnictví SMO a návrh na nesouhlas se zřízením služebností umístění a pěších přístupů do pozemků ve vlastnictví SMO pro společnost Green Gas DPB, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
46 46. - Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou a v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
47 47. - Návrh koupit spoluvlastnické podíly pozemku p.p.č. 292/23, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
48 54. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení přípojky NN, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
49 55. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení 2x VN 22 kV včetně rozvaděče VN k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pro ČEZ Distribuce, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
50 56. - Návrh na záměr města prodat pozemek parc.č. 426/3, k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
51 59. - Návrh na ukončení nájmů prostor sloužících k podnikání v budově na ul. Vojanova 1a), Ostrava-Moravská Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
52 60. - Návrh na zrušení usnesení rady města č. 07833/RM1418/110 ze dne 28.11.2017 a návrh na záměr pronájmu nebytových prostor v budově Nové Radnice v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava Záměr výpůjčky prostor v k.ú. Slezská Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
53 57. - Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování stavby v oblasti dopravní infrastruktury: mimoúrovňového křížení "Rekonstrukce MÚK Bazaly - II. etapa" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
54 13.VZ - Veřejná zakázka “Studie vybavení expozic pro Muzeum MHD v Ostravě“ poř. č. 59/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
55 6. - Návrh na uzavření "Smlouvy o zřízení služebnosti" v souvislosti se stavbou "Přestupní uzel Hulváky 1. etapa" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
56 44. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení věcných břemen" v souvislosti se stavbou "Nasvětlení přechodu pro chodce na ul. Mitrovické u zastávek MHD Nová Bělá - hřiště", "Nasvětlení přechodu pro chodce ul. Koblovská, Petřkovice, Autoservis" a "Nasvětlení přechodu pro chodce ul. Koblovská, Petřkovice, Šilheřovická" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
57 63. - Návrh na uzavření smlouvy na realizaci akce "Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory - stavba 2.1 kácení dřevin" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
58 2.VZ - Komunikace a inženýrské sítě Polanka, Janová - návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu (AD) 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
59 4.VZ - Veřejná zakázka "Komunikace a inženýrské sítě Polanka, Janová" poř. č. 12/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
60 5.VZ - Veřejná zakázka "Propojení Francouzská - Rudná (DÚR + IČ)", poř. č. 1/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
61 7.VZ - Voliéra pro kondora - úprava PD voliéry 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
62 8.VZ - Nová radnice - rekonstrukce vrátnic - výkon TDS + BOZP 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
63 9.VZ - Nová radnice - sjednocení systémů EZS 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
64 10.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby "Veřejné osvětlení Kostelní náměstí" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
65 12.VZ - Veřejná zakázka "Areál provozu kanalizační sítě v Ostravě - Třebovicích, Severní spoj (PD+AD+IČ)", poř. č. 20/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
66 45. - Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitosti do majetku města 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
67 11.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zhotovení architektonické studie "revitalizace předprostoru Domu umění" 11 11
(Pozn: Hlasování o usnesení s úpravou)
68 39. - Plán činnosti Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace na rok 2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, p.o.)
69 10. - Poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci akcí pořádaných ZO ČSOP ALCES v rámci činnosti EKOCENTRA ČSOP OSTRAVA a realizace projektu Knihovny města Ostravy "Den Země 2018" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
70 40. - Informace České asociace odpadového hospodářství, Spolku veřejně prospěšných služeb a Sdružení komunálních služeb k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí a měst 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
71 38. - Informace o stavu GISMO za rok 2017 a rozvoji GISMO na rok 2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
72 6.VZ - Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb technické podpory k produktům společnosti NetApp se společností CDC Data s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
73 13. - Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování investičních služeb s PPF bankou, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
74 14. - Návrh na uzavření Přílohy Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách s PPF bankou, a.s. pro zřízení termínovaného vkladu na 10 měsíců 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
75 49. - Úprava rozpočtu r. 2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
76 50. - Návrh na uzavření Smlouvy o vkladovém účtu s termínovanými vklady s Československou obchodní bankou, a.s. pro zřizování termínovaných vkladů 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
77 4. - Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast Frýdecko-Místecko 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
78 64. - Návrh dodatku č. 22 ke smlouvě o dílo a smlouvě mandátní uzavřené mezi subjekty - statutární město Ostrava a Ostravské komunikace, a.s. 11 11
(Pozn: Protinávrh - Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
79 9. - Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
80 1.VZ - Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby "Moravskoslezské inovační centrum a.s. - změna užívání části prostor v budově TANDEM v Ostravě Pustkovci" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
81 3.VZ - Přístup do právního informačního systému Beck-online na období od 03/2018 do 02/2019 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)