Výsledky hlasování na zasedání č. 201805 - 117. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 13.02.2018
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 117. schůze rady města konané dne 13.02.2018 9 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura,MBA, primátor)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Blahuta, jednatel společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
3 2.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Karel Burda, předseda představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
4 3.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OVANET a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Michal Hrotík, člen představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
5 4.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Antonín Bína, jednatel společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
6 1.MZP - Návrh na úpravu funkčních míst odboru školství a sportu k 01.03.2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
7 10. - Žádost společnosti INEX Česká republika s.r.o. o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0367/2006/TSM/LPO na zajištění a provádění úklidových prací v objektu Radnice města Ostravy a části přístavby ul. Sokolská v Moravské Ostravě 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
8 1.VZ - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na údržbu zeleně v roce 2018 v rámci projektu "Zelená osa Vítkovic" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
9 4.VZ - Veřejná zakázka „Nákup osobních automobilů“ poř. č. 14/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
10 8.VZ - Návrh na uzavření smluv o provádění servisních úkonů v objektech MFB III. a MFB IV. v areálu Moravskoslezského inovačního centra a.s. v Ostravě Pustkovci v roce 2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
11 3. - Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti statutárního města Ostravy a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí)
12 12. - Souhlas s podáním žádosti o dotaci z Programu Interreg V-A Česká republika ­ Polsko na projekt Společná CZ-PL organizace kulturních aktivit dvou největších měst Euroregionu Silesia 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta městského obvodu Poruba)
13 19. - Příprava a podání žádosti o dotaci na projekt "Modernizace Kina Luna“ 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
14 11. - Uspořádání akce 21. mezinárodní setkání jízdních policií v Ostravě 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
15 53. - Návrh na uzavření dohody o ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo č. 2757/2017/MP/VZKÚ 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
16 64. - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o užívání objektů a úhradě nákladů s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
17 63. - Schválení podání žádosti o podporu z Národního programu Životní prostředí pro projekt "Ostravou na alternativní pohon II" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava, Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
18 49. - Návrh „Smlouvy o pořadatelství TBEX EUROPE 2018“ a objednávka ubytování pro řečníky, VIP delegáty konference a organizátorský tým TBEX v rámci konference TBEX EUROPE 2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
19 62. - Příprava projektu se spolufinancováním ze Státního programu na podporu úspor energie a vyhlášení s projektem související soutěže "Efektivní škola 2018" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
20 1. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Českému svazu bojovníků za svobodu, z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
21 4. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o. do Indonésie (Jakarta) ve dnech 15.2.-3.3.2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
22 25. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do Švýcarska (Luzern) ve dnech 27.02.-01.03.2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
23 52. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Číny ve dnech 06.-16.04.2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
24 24. - Přehled písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období od 01.12.2017 do 31.01.2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
25 47. - Oznámení o uplatňování práv osoby zúčastněné v řízení vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 9 A 37/2017 ve věci žalobce: Povodí Odry, státní podnik, proti žalovanému: Ministerstvo životního prostředí, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 05.12.2016, č.j.: 2165/580/16, 79193/ENV 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
26 58. - Kupní smlouva a smlouva o předkupním právu - výzva společnosti AMÁDEUS REAL, a.s., návrh na rozšíření žaloby proti žalované AMÁDEUS REAL, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
27 59. - Návrh dohody o soudním smíru s žalovanou společností Atregia s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
28 68. - Plná moc k zastoupení v soudním řízení vedeném u Okresního soudu v Ostravě - o žalobě proti rozhodnutí Státního pozemkového úřadu ­ Krajského pozemkového úřadu 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
29 41. - Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 70631824 9 9
(Pozn: Předkládá: RNDr. Oldřich Šeremek, ředitel Domova pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace)
30 54. - Návrh na změnu účelů a změnu stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování investičních příspěvků poskytnutých Domovu Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Hana Ježková, ředitelka Domova Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace)
31 55. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2018 v oblasti rodinná politika 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Radomír Mandok, předseda komise pro rodinnou politiku RM)
32 46. - Předložení žádosti o státní účelovou dotaci v rámci "Programu prevence kriminality místní úrovni pro rok 2018" Ministerstva vnitra 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
33 56. - Program a podmínky na poskytování peněžních prostředků z výnosu daní z hazardních her pro oblast sociální péče pro rok 2018 včetně návrhu na vyhlášení výběrového řízení 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
34 39. - Návrh na vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ředitelka právnické osoby Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
35 60. - Návrh na poskytnutí účelového příspěvku organizaci PLATO Ostrava, p.o., na pořízení vybavení a technického zařízení 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Marek Pokorný, ředitel PLATO Ostrava, p.o.)
36 18. - Žádost FC OSTRAVA - JIH, zapsaný spolek o rozšíření podmínek použití dotace plynoucí z Veřejnoprávní smlouvy č. 2859/2017/ŠaS 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
37 66. - Podmínky dotačního programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy a výnosu daně z hazardních her pro období 2018 - 2019 v oblasti Tělovýchovy a sportu 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
38 5. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. Vítkovice, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
39 6. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
40 7. - Návrh na záměr města prodat a neprodat nemovité věci v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
41 13. - Souhlas s přeložkou trakčního vedení v rámci stavby "Výstavba bytového domu na ul. Janáčkova" pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
42 17. - Návrh na zmocnění Ing. R. F. k odstranění části veřejného vodovodu ve vlastnictví statutárního města Ostravy 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
43 20. - Návrh na záměr města vypůjčit pozemek parc. č. 2620/101 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
44 26. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemku v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy se společností Dabenmain s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
45 27. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení 2x VN 22 kV včetně rozvaděče VN k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pro ČEZ Distribuce, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
46 28. - Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
47 29. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
48 30. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s ŘSD ČR 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
49 31. - Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti s vlastníky pozemků 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
50 32. - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen s PODA a.s. a OVANET a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
51 33. - Souhlas s trvalým odnětím pozemků v k. ú. Přívoz, k. ú. Slezská Ostrava a k. ú. Radvanice, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
52 43. - Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy s fyzickou osobou 9 9
(Pozn: Hlasování o variantě A))
53 48. - Návrh na záměr města vypůjčit pozemky v k. ú. Moravská Ostrava Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce (k. ú. Moravská Ostrava) 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
54 57. - Návrh na souhlas s umístěním vodovodní přípojky, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, návrh na uzavření nájemní smlouvy a uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
55 67. - Návrh na souhlas s napojením nově budované inženýrské sítě a s umístěním inženýrské sítě do pozemků ve vlastnictví SMO v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy se společností CROMODORA WHEELS s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
56 69. - Souhlas s provozem bezpilotního letounu 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
57 9. - Návrh na uzavření smluv o realizaci překládky sítí elektronických komunikací v souvislosti se stavbou ORG 7040 Prodloužení sběrače B do Radvanic 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
58 15. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbami odboru investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
59 21. - Návrh na uzavření smlouvy o realizaci přeložky VN a NN v souvislosti s realizací stavby ORG 3094 Cyklotrasa P - průchodnost Starobní, Provaznická a Dr. Martínka 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
60 34. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbou "Kanalizace Bartovice - 1. část 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
61 35. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbou "Odkanalizování Heřmanic, ul. Parcelní" a "Doplnění VO Sokolská třída - dvorní část" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
62 50. - Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku víceprací a méněprací v rámci stavby „Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - SO 05" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
63 3.VZ - Veřejná zakázka „Oprava kanalizace ul. Provaznická“ poř. č. 3/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
64 5.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce násosek Důlňák - Les", poř. č. 205/2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
65 6.VZ - Veřejná zakázka "Kanalizace Hrušov - osady", poř. č. 11/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
66 10.VZ - Veřejná zakázka "Cyklistické propojení ul. 17. listopadu, VTP (TDS+BOZP)", poř. č. 8/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
67 11.VZ - Veřejná zakázka "Cyklostezka Nová Ves - vodárna - 1. etapa (TDS+BOZP)", poř. č. 7/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
68 13.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Sokola Tůmy", poř. č. 249/2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
69 14.VZ - Veřejná zakázka "SPZ Ostrava - Mošnov II. etapa - vodovody", poř. č. 21/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
70 15.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce odstředivky na ÚČOV", poř. č. 218/2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
71 17.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování investičního záměru stavby "Rekonstrukce budovy restaurace Spolek" v k. ú. Moravská Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
72 18.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce a revitalizace Náměstí Republiky - DÚR+IČ", poř. č. 2/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
73 2. - Návrh na rozhodnutí o vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
74 22. - Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD "Vrtná jáma č. 27" pro stavbu "Revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská" v k. ú. Přívoz 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
75 23. - Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD "Kutací jáma č. 14" pro stavbu "Doplnění VO ul. Podolí" v k. ú. Muglinov 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
76 42. - Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Šilheřovice 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
77 65. - Soutěž o titul Ostravský dům roku 2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
78 2.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zhotovení územní studie "Smetanovo náměstí a okolí v Moravské Ostravě" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
79 19.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zhotovení "objemové studie - Seidlerovo nábřeží" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
80 21.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy o dílo a licenční smlouvy na zpracování video prezentace pro stánek Ostrava veletrh MIPIM 2018 v Cannes 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
81 16. - Připomínky statutárního města Ostravy k návrhu nového stanoviska MŽP pro realizaci nápravných opatření na lokalitě Laguny Ostramo a jmenování členů do pracovní skupiny 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
82 36. - Návrh na stanovení environmentálních cílů 2018 při systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 na Magistrátu města Ostravy 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
83 37. - Uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole 2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
84 51. - Poskytnutí účelového investičního příspěvku z Fondu životního prostředí na realizaci projektu "Čistící vůz MOaP II." 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
85 38. - Strategie rozvoje ICT statutárního města Ostravy do roku 2020 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
86 7.VZ - Smlouva o poskytování služeb technické podpory provozu a rozvoje informačního systému Portex se společností ICT Brains s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
87 9.VZ - Smlouva o poskytování služeb technické podpory provozu a rozvoje informačního systému BePlan se společností ICT Brains s.r.o 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
88 44. - Úprava rozpočtu r. 2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
89 45. - Poptávkové řízení na výběr poskytovatele úvěru pro městský obvod Vítkovice ve výši 27 mil. Kč na „Rozdělení stávajících bytů na byty menší Štramberská 2B a 4, Ostrava-Vítkovice“ 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
90 20.VZ - Zadání zpracování investičního záměru "Okružní křižovatka Ostrava - Poruba, ul. Francouzská - Jilemnického náměstí" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
91 1.Org - Návrh na schválení termínu mimořádné schůze rady města dne 09.03.2018 v 8:00 hod 9 9