Výsledky hlasování na zasedání č. 201804 - 116. schůze rady města
Předsedajíci: Mgr. Mariánek Konaného dne 30.01.2018
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 116. schůze rady města konané dne 30.01.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 2.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 10 10
(Pozn: Hlasování o usnesení s úpravou)
3 1.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Darina Daňková, jednatelka, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
4 22. - Ukončení projektu „Revitalizace vstupní plochy u Bludného balvanu, Vřesina“ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
5 23. - Zahájení přípravy a podání žádosti o nenávratný finanční příspěvek pro projekt "Náš domov" v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
6 25. - Zahájení přípravy a podání žádosti o nenávratný finanční příspěvek z programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika pro projekt "Technické vzdělávání v MŠ" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
7 29. - Souhlas s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2016" 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Šárka Tekielová, starostka Městského obvodu Radvanice a Bartovice)
8 17. - Návrh na prodej přebytečného majetku statutárního města Ostravy v užívání Městské policie Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
9 7.VZ - Veřejná zakázka "Zajištění kreditů elektronických čipových karet", poř. č. 23/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
10 2.MZP - Žádost občana města o projednání záležitosti radou města 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Renata Gembíková, vedoucí odboru interního auditu a kontroly)
11 1. - Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní kampaně "Vlajka pro Tibet" a vyvěšení tibetské vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 10.3.2018 10 3
(Pozn: Hlasování o variantě A))
12 1. - Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní kampaně "Vlajka pro Tibet" a vyvěšení tibetské vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 10.3.2018 10 6
(Pozn: Hlasování o variantě B))
13 10. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně primátora, do Nizozemska (Utrecht) ve dnech 23.-26.05.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
14 37. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do SRN (Drážďany) ve dnech 14.­15.02.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
15 10.VZ - Rozhodnutí o vítězi veřejné zakázky "Dopravní automobily", poř. č. veřejné zakázky 211/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
16 1.MZP - Návrh částky žalované společnosti BDSTAV MORAVA s.r.o. k jednání o mimosoudním řešení sporu ve věci žaloby na úhradu smluvní pokuty za prodlení s předáním sedmi staveb díla EKOTERMO II A 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního, Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
17 16. - Zahájení přípravy a podání žádosti o podporu pro projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
18 18. - Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt "Řízení Strategie ITI ostravské aglomerace 2014-2020 II." 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
19 28. - ITI ostravské aglomerace - vyhlášení výzev k předkládání projektových záměrů 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
20 24. - Objednávka opravy výsadeb poničených vandalismem v rámci projektů "Izolační zeleň města Ostrava - projekt 01", "Izolační zeleň města Ostrava - projekt 02" a "Izolační zeleň města Ostrava - projekt 03" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
21 18.VZ - Veřejná zakázka "Bikesharing v Ostravě", poř. č. 41/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
22 11. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956 a právnické osoby Domov pro seniory Iris, příspěvková organizace, IČO 70631824 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jana Schikorová, ředitelka Dětského centra Domeček, příspěvková organizace, Ostrava-Zábřeh, RNDr. Oldřich Šeremek, ředitel Domova pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace)
23 12. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 10 10
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
24 8.VZ - Schválení návrhu zadání veřejné zakázky malého rozsahu s vystavením objednávky na zajištění služeb pro projekt "Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě" 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
25 9.VZ - schválení smlouvy o dílo ke zhotovení „Demografické prognózy vývoje počtu a věkové struktury obyvatelstva statutárního města Ostravy na období 2017-2040“ 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
26 3.MZP - Návrh na úpravu platu ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, příspěvková organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
27 13. - Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Janáčkově filharmonii Ostrava, p.o., na projekt "JANÁČEK OSTRAVA 2018 - společný projekt ostravské hudební scény" 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jan Žemla, ředitel Janáčkovy filharmonie ostrava, p.o.)
28 33. - Zvýšení neinvestičních příspěvků na provoz NDM a JFO na krytí dopadů legislativní změny na osobní náklady 10 10
(Pozn: Předkládá: Jiří Nekvasil, ředitel NDM, Mgr. Jan Žemla, ředitel JFO)
29 38. - Návrh na poskytnutí účelového příspěvku organizaci PLATO Ostrava, p.o., na stavební úpravy v objektu Bauhaus 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Marek Pokorný, ředitel PLATO Ostrava, p.o.)
30 21. - Poskytnutí finančního daru zájmovému spolku Ifakara, z.s., na podporu financování stavby a vybavení střední technické školy Sv. Idy v Mpanze, Morogoro v Tanzánii. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
31 11.VZ - Veřejná zakázka „Poskytování služeb provozování elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek“ poř. č. 30/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
32 19. - Návrh na vydání předchozího souhlasu rady města 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
33 20. - Návrh na souhlas s realizací stavby "Revitalizace rybníků ve Výškovicích" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
34 26. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení přípojek NN včetně přípojkové skříně k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pro ČEZ Distribuce, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
35 27. - Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, a k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, pro fyzickou osobu a pro Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
36 34. - Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Muglinov a v k. ú. Svinov, obec Ostrava a návrh na záměr města nepronajmout část pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
37 35. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v bytovém domě na ul. Pobialova 875/8, Ostrava-Moravská Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
38 36. - Svěření pravomoci k vyznačování souhlasných usnesení rady města 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
39 30. - Doplnění usnesení č. 08277/RM1418/115 - Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ev.č. 1234/2016/MJ na pozemek v k. ú. Mošnov, v PZ zóně Ostrava - Mošnov 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového, Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
40 6. - Uzavření smlouvy o poskytování poradenství a konzultací se společností HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. pro rok 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
41 7. - Vystavení objednávky na zpracování geometrických plánů pro připravovanou stavbu "Komunikace - Severní spoj" (k.ú. Hošťálkovice) 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
42 9. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Na Druhém a Pěší v k.ú. Muglinov" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
43 1.VZ - Veřejná zakázka "Sportovní hala - Sokolovna Svinov (TDS+BOZP)", poř. č. 247/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
44 2.VZ - Veřejná zakázka "Energetické úspory v areálu MNO - část I", poř. č. 106/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
45 5.VZ - Veřejná zakázka "Vodohospodářské stavby (TD)", poř. č. 240/2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
46 6.VZ - Veřejná zakázka „Rekonstrukce kanalizace ul. Soukenická, Valchařská a Gorkého“ poř. č. 10/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
47 12.VZ - Veřejná zakázka "Stavidlová komora", poř. č. 268/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
48 13.VZ - Veřejná zakázka "Nová radnice - rekonstrukce vrátnic" poř. č. 269/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
49 14.VZ - Veřejná zakázka "Stavební úpravy pavilonu H1 a H2", poř. č. 171/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
50 15.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce kanalizace - ul. Klasná", poř. č. 237/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
51 16.VZ - Veřejná zakázka "Posílení vodovodu ul. Na Rovince, DN 300", poř. č. 256/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
52 17.VZ - Veřejná zakázka "PZ Mošnov - kácení dřevin a sanace území", poř. č. 226/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
53 4. - Oznámení o veřejném projednání Změny č. 1 Územního plánu Petřvaldu 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
54 31. - Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí svěřených městskému obvodu a k nabytí nemovitostí do majetku města 10 10
(Pozn: Hlasování o usnesení s úpravou )
55 32. - Prováděcí smlouva na nákup licencí VM ware 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
56 2. - Uzavření Smlouvy o účtu vedeného v měně EUR s Českou národní bankou za účelem přijetí dotace pro městský obvod Ostrava- Jih 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
57 3. - Smlouva o účtu ­ uzavření nových smluv pro účty vedené u České spořitelny, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
58 5. - Uzavření Dodatku č. 1 Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu pro možnost uzavírat derivátové, devizové a úrokové transakce na finančním trhu s Českou spořitelnou, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
59 14. - Úprava rozpočtu r. 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
60 15. - Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření a činnosti za rok 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
61 39. - Návrh darovací smlouvy na poskytnutí peněžitého daru Železničnímu muzeu moravskoslezskému, o. p. s. na realizaci výstav a vydání brožur 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
62 8. - Uzavření smlouvy o dílo na ozelenění dekontaminovaného území za Novou Karolinou na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
63 3.VZ - Zpracování projektové dokumentace úpravy stávající kotelny v objektu Hlubinská 6, Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
64 4.VZ - Výměna inverterů a baterií v nouzových zářivkových svítidlech v Patrových garážích Ostrava Dubina I, ul. Horní 284/65, Ostrava ­ Dubina 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)