Výsledky hlasování na zasedání č. 201803 - 115. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 23.01.2018
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 115. schůze rady města konané dne 23.01.2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Karel Belda, jednatel společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
3 2.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
4 3.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
5 4.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. a poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 9 9
(Pozn: hlasování o bodech usnesení 1) - 5))
6 4.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. a poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 9 9
(Pozn: hlasování o bodech usnesení 6) - 8) s úpravou)
7 5.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OVANET a.s. 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
8 31. - Souhlas s přípravou a podáním žádosti o dotaci z dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2018 na projekt „Poruba myslí na budoucnost“ 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta městského obvodu Poruba)
9 44. - Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 pro projekt "Snížení energetické náročnosti MŠ Na Liščině 12A/689, Ostrava - Hrušov" a pro projekt "Snížení energetické náročnosti MŠ Požární 8/61, Ostrava - Heřmanice" 9 9
(Pozn: Předkládá: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava)
10 7. - Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc prosinec 2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
11 6. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do Nizozemska (Utrecht) ve dnech 22.-26.05.2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
12 29. - Návrh termínů konání schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města na 2. pololetí 2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
13 30. - Insolvence společnosti D.I.S. spol. s r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
14 26. - Souhlas se změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra na spolufinancování projektu "Ostrava (Michálkovice) - Rekonstrukce hasičské zbrojnice" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
15 5. - Návrh odpovědi na podnět Ing. J. Ch. 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
16 27. - Návrh na změnu podmínek pro čerpání investičního příspěvku poskytnutého Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace a změnu termínu vyúčtování tohoto příspěvku 9 9
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
17 28. - Návrh na uložení odvodu do rozpočtu statutárního města Ostravy za porušení rozpočtové kázně příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
18 32. - Objednávka k zajištění zimního programu v roce 2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
19 24. - Návrh na vyhlášení výzvy v oblasti kultury "90. výročí od úmrtí českého hudebního skladatele Leoše Janáčka" 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
20 25. - Návrh na vyhlášení výzvy v oblasti kultury "100 let republiky: Ostrava 1918 - 2018" 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
21 38. - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 13/2004, o školských obvodech spádových škol zřizovaných městskými obvody statutárního města Ostravy, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 11/2005, č. 16/2006, č. 13/2007, č. 10/2009, č. 5/2010, č. 20/2013, č. 9/2014 a č. 11/2015 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
22 51. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s. ve výši 7,5 mil. Kč na realizaci významné sportovní akce „Zlatá tretra Ostrava IAAF World Challenge“ 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
23 52. - Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy společnosti Raul s.r.o. na turnaj světové série FIVB v plážovém volejbale 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
24 8. - Návrh na souhlas s umístěním staveb "Parkovací stání na ul. Žižkovská", "Parkovací stání na ul. Kaminského" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
25 9. - Návrh na zrušení bodu usnesení, návrh na souhlas s provedením stavby "Přístřešek zastávky MHD - Vozovna trolejbusů" a stavby "Rekonstrukce elektrické výbavy Jiráskova a Masarykova náměstí" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
26 10. - Návrh na souhlas se záměrem modernizace zařízení elektronických a rotačních sirén a s umístěním elektronické sirény na nemovitou věc ve vlastnictví SMO, pro ČR - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
27 11. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení NN k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pro ČEZ Distribuce, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
28 12. - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
29 13. - Návrh bezúplatně nabýt nemovitou věc k.ú. Svinov, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
30 14. - Návrh na odejmutí pozemku v k.ú. Mariánské Hory městskému obvodu Martinov a jeho svěření městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
31 15. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Muglinov a v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
32 16. - Návrh na navýšení hodnoty vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy o realizované technické zhodnocení a záměr pronájmu vodohospodářských staveb 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
33 17. - Stanovisko k vybudování dostupného sociálního bydlení v MOb Moravská Ostrava a Přívoz a MOb Mariánské Hory a Hulváky 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
34 20. - Návrh na souhlas s technickým zhodnocením nemovité věci v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava a návrh dohody o plné moci s fyzickou osobou 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
35 23. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti kabelového vedení veřejného osvětlení včetně 2 ks stožárů veřejného osvětlení s vlastníkem pozemků - fyzickou osobou pro oprávněného SMO 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
36 33. - Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s OVANET a.s. a PODA a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
37 34. - Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro společnost Husuli s.r.o. 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
38 35. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do části pozemku v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy se společností PTS Josef Solnař, s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
39 36. - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu reklamních vitrín v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
40 37. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce k pozemkům v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
41 39. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy a návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
42 40. - Návrh na budoucí koupi vodovodního řadu v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s Ing. P.D. a smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s vlastníky pozemků 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
43 41. - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení služebnosti na straně vlastníka 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
44 42. - Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o využívání sportoviště 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
45 43. - Návrh - uzavření smlouvy o výpůjčce (k. ú. Moravská Ostrava) 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
46 50. - Návrh na prodej nemovitostí v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
47 46. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ev.č. 1234/2016/MJ na pozemek v k. ú. Mošnov, v PZ zóně Ostrava - Mošnov 9 9
(Pozn: hlasování o variantě A) s úpravou)
48 49. - Návrh koupit spoluvlastnické podíly k nemovitým věcem v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Českobratrská) 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního, Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
49 4. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbou "Prodloužení VO na ul. F. a A. Ryšových, Ostrava - Svinov" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
50 18. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě mandátní č. 2425/2013/OI/LPO ze dne 20.9.2013 ke stavbě "Dětské dopravní hřiště v areálu ZŠ Bílovecká ve Svinově" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
51 1.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce násosek Důlňák - Les", poř. č. 205/2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
52 6.VZ - Veřejná zakázka "Příprava Městského stadionu na IAAF Continental Cup - Ostrava 2018" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
53 9.VZ - Veřejná zakázka "Demolice budovy hrubých česlí ČOV Třebovice" poř. č. 5/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
54 10.VZ - Veřejná zakázka "Záchytná parkoviště Jeremenko - PD, IČ, AD", poř. č. 232/2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
55 14.VZ - Stavebně-technický průzkum objektu na ul. Stodolní, navazujícího na objekt bývalých městských jatek, v k.ú. Moravská Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
56 1. - Projednání stížnosti na činnost Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
57 2. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, p.o.)
58 19. - Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
59 45. - Návrh na uzavření smlouvy o zajištění provozu a údržby výukového areálu v Bělském lese 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
60 48. - Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší právnické osobě Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
61 4.VZ - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na školení interních auditorů environmentálního managementu ISO 14001 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
62 5.VZ - VZMR Technická podpora aktivních zařízení CISCO se spol. ALEF NULA 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
63 7.VZ - Objednávka časových razítek 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
64 47. - Zpráva o jednání zástupců SMO a společnosti Veolia Energie ČR, a.s v návaznosti na Memorandum o spolupráci mezi Veolia Energie ČR, a.s. a statutárním městem Ostrava 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
65 21. - Úprava rozpočtu r. 2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
66 22. - Úprava rozpočtu r. 2018 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
67 3. - Výměna a přemístění kamer na vybraných křižovatkách pro rok 2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
68 12.VZ - Veřejná zakázka malého rozsahu pod označením "Zajištění výuky a výcviku žáků" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
69 2.VZ - Provádění kontrolní činnosti na stávajících rozvodech plynovodů a přípojek v areálu bývalé nemocnice Zábřeh - Syllabova v roce 2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
70 3.VZ - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace ke zrušení septiku Archivu města Ostravy, Špálova 19, Ostrava - Přívoz 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
71 8.VZ - Výměna vadného parního výměníku v budově Nové radnice 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
72 11.VZ - Návrh Smlouvy o centralizovaném zadání a návrh Zadávací dokumentace na nákup kancelářských potřeb a papíru pro statutární město Ostrava, právnické osoby zřízené a založené statutárním městem Ostrava, popřípadě městskými obvody 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
73 13.VZ - Návrh smlouvy o dodávce tepelné energie pro Hospodářský pavilon, Ostrčilova 4 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)