Výsledky hlasování na zasedání č. 201802 - 114.schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 16.01.2018
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schvaluje program 114. schůze rady města konané dne 16.01.2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva společnosti)
3 49. - Uzavření smlouvy o podmínkách poskytnutí nadační podpory na před-realizační přípravu projektu Zámecký park 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
4 51. - Souhlas s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt „Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě ­ Radvanicích“ 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Šárka Tekielová, starostka Městského obvodu Radvanice a Bartovice)
5 52. - Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí pro projekt "Sídelní zeleň - Fryštátská v k.ú. Radvanice" 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Šárka Tekielová, starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice)
6 53. - Souhlas s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt „Stavební úpravy a přístavba hasičské stanice na ul. Těšínská 41 v Ostravě ­ Radvanicích“ 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Šárka Tekielová, starostka Městského obvodu Radvanice a Bartovice)
7 1.MZP - Informace odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy o výsledcích finančních kontrol za rok 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Renata Gembíková, vedoucí odboru interního auditu a kontroly)
8 2.MZP - Roční zpráva o výsledcích interního auditu Magistrátu města Ostravy za rok 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Renata Gembíková, vedoucí odboru interního auditu a kontroly)
9 37. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, do Řecka (Atény) ve dnech 25.-28.02.2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
10 40. - Informace o zrušení zahraniční pracovní cesty Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, do Francie (Cannes) ve dnech 12.-15.03.2018, a návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Radima Babince, náměstka primátora, do Francie (Cannes) ve dnech 12.-15.03.2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
11 41. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů vzdušných sil 2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
12 47. - Vyhlášení veřejné výtvarné soutěže 11 11
(Pozn: Hlasování o usnesení s úpravou)
13 20. - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
14 50. - Návrh programu 32. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 31.1.2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
15 54. - Podnět občana statutárního města Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
16 57. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
17 45. - Návrh složení Řídícího výboru programu Komunitně vedeného místního rozvoje v malých městských obvodech Ostravy (tzv. CLLD-U) 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
18 26. - Zpráva o průběhu realizace projektů financovaných z prvního ročníku dotačního programu pro rok 2017 "Revitalizace veřejného prostoru v Ostravě" 11 11
(Pozn: Hlasování o usnesení s úpravou)
19 19. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 11 11
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
20 1. - Návrh na schválení složení Pracovní skupiny sociálního bydlení 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
21 21. - Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí víceleté neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče č. 02 na zabezpečení projektu "Domov pro seniory Zlaté Slunce" z rozpočtu statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
22 27. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2018 v oblastech sociální péče a protidrogové prevence 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
23 29. - Zpráva o čerpání finančních prostředků z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava v 2. pololetí 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
24 59. - Zřízení pracovní skupiny k OZV o nočním klidu 11 11
(Pozn: Hlasování o usnesení s úpravou)
25 3. - Zásady na poskytnutí stipendia města Ostrava v akademickém roce 2018/2019 a vyhlášení výběrového řízení 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
26 42. - Žádost o změnu názvu projektu u Smlouvy o spolupráci při uspořádání olympijského parku č. 2101/2017/ŠaS a u Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy č. 2100/2017/ŠaS 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
27 43. - Schválení objednávky pro zajištění sportoviště ,,CURLING" v rámci olympijského festivalu v Ostravě 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
28 44. - Žádosti SKI Vítkovice - Bílá z.s. a Skalka family park, s.r.o. o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
29 5. - Souhlas s podnájmem bytu č. 17 na ul. Horní 3030/96, Ostrava-Bělský Les 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
30 6. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení VN, uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
31 7. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro Dopravní podnik Ostrava a.s. a ČEZ Distribuce, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
32 8. - Návrh na zřízení služebnosti a návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, pro společnost Dopravní podnik Ostrava a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
33 9. - Návrh na záměr města prodat pozemky ve strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
34 10. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v obchodně podnikatelském areálu v k. ú. Mošnov, obec Mošnov ve správě Společnosti pro využití letiště Ostrava - Mošnov, a.s.(SOM) 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
35 11. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou a návrh nekoupit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
36 12. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba, v areálu Lehké průmyslové zóny Nad Porubkou 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
37 13. - Návrh na záměr města neprodat, nepronajmout, případně nezřídit právo stavby k pozemkům (lokalita Na Karolíně), návrh na záměr města neprodat část pozemku (ul. Sokolská třída), vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
38 14. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec Ostrava a návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
39 15. - Návrh na záměr města darovat pozemek k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Švabinského) 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
40 16. - Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
41 17. - Návrh na přijetí daru nemovitých věcí v k.ú. Svinov, obec Ostrava od Moravskoslezského kraje, Správy silnic Moravskoslezského kraje 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
42 18. - Návrh na nabytí výrobně technických areálů v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
43 24. - Návrh na zřízení věcného břemene a služebnosti, návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, a k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pro společnost GasNet, s.r.o. a společnost BS-spoj s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
44 38. - Návrh na zrušení usnesení č. 1924/ZM1418/29 ze dne 18.10.2017 a usnesení č. 2038/ZM1418/31 ze dne 13.12.2017 Návrh na záměr města prodat pozemky v areálu lehké průmyslové zóny "Nad Porubkou" 11 11
(Pozn: Hlasování o usnesení s úpravou)
45 48. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení NN, podzemního kabelového vedení 2x VN včetně předávací stanice, přístupu a příjezdu k pozemkům v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy s CROMODORA WHEELS s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
46 55. - Návrh na vydání bezdůvodného obohacení - nemovité věci v k. ú.Kunčičky, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
47 56. - Návrh uzavřít smlouvu o zřízení práva stavby na pozemky v průmyslové zóně Ostrava - Mošnov 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
48 4. - Návrh o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2886/2016/VZKÚ ze dne 24.11.2016 na projektovou dokumentaci, výkon autorského dozoru a inženýrské činnosti pro stavbu "Rekonstrukce vodovodu ul. Klečkova a dostavba kanalizace v ul. Klečkova" v k.ú. Stará Bělá 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
49 32. - Návrh na schválení "Aktualizace koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území města Ostravy" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
50 46. - Návrh na uzavření smlouvy o věcných právech k pozemkům v souvislosti se stavbou uvedenou v kapitálovém rozpočtu statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
51 2.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby "Oprava kanalizace v ul. U Zámku" v Ostravě - Zábřehu 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
52 4.VZ - Veřejná zakázka "Cyklostezka Nová Ves - vodárna - 1. etapa", poř. č. 207/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
53 5.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce podchodu pod ul. Místeckou (DÚR+IČ)", poř. č. 262/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
54 6.VZ - Veřejná zakázka "Cyklistické propojení ul. 17. listopadu, VTP", poř. č. 208/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
55 7.VZ - Vypracování dokumentace pro územní řízení včetně inženýrské činnosti na zajištění územního rozhodnutí pro stavbu: "Obnova Grossmanovy vily v Ostravě" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
56 2. - Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
57 39. - Návrh: "Zásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na zachování a obnovu kulturní památky nebo historicky a architektonicky významné stavby pro rok 2018", včetně vyhlášení výběrového řízení 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
58 22. - Rozpočtové úpravy Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší a Fondu životního prostředí města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
59 23. - Návrh na uzavření smlouvy o zajištění údržby v příměstských lesích zvláštního určení 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
60 31. - Žádost městského obvodu Vítkovice o schválení přijetí úvěru ve výši 27 mil. Kč na "Rozdělení stávajících bytů na byty menší Štramberská 2B a 4, Ostrava-Vítkovice" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
61 33. - Žádost Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o vydání souhlasu s uzavřením dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 60 měsíců 11 11
(Pozn: Hlasování o variantě "A")
62 34. - Úpravy rozpočtu r. 2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
63 35. - Úprava rozpočtu r. 2018 - převod rozpočtovaných prostředků na financování investiční akce "Sportovní areál U Cementárny - II. etapa" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
64 36. - Úprava rozpočtu r. 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
65 30. - Návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Ostravské organizaci vozíčkářů, spolku, na zabezpečení alternativní dopravy imobilních občanů 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
66 28. - Kontrola plnění usnesení rady města za období říjen - listopad 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
67 25. - Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně souvisejících - Letiště Ostrava, a.s. a Statutární město Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
68 3.VZ - Veřejná zakázka „Provádění revizí el. nářadí, el. spotřebičů a pohyblivých přívodů dle ČSN“ poř. č. 264/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí, Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
69 1.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na výrobu a dodání smaltovaných tabulí pro označení ulic se zhotovitelem Smaltovna Mišík Hodonín s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí)