Výsledky hlasování na zasedání č. 201801 - 113.schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 09.01.2018
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 113. schůze rady města konané dne 09.01.2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura,MBA, primátor)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s. - odvolání člena představenstva a volba nového člena představenstva 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
3 5. - Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc listopad 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
4 30. - Jednostranné započtení pohledávek vůči společnosti ENWOX ENERGY s.r.o. ze Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu v kategorii maloodběr, ev. č. 2573/2016/HS 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
5 31. - Návrh na jmenování členů správní rady obecně prospěšné společnosti Renarkon, o.p.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
6 32. - Návrh na mimosoudní řešení sporu ve věci nároku na zaplacení smluvní pokuty se společností Atregia s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
7 36. - Návrh na jmenování člena správní rady obecně prospěšné společnosti Janáčkův máj, o.p.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
8 37. - Započtení pohledávek statutárního města Ostrava a společnosti Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář v souvislosti se soudním řízením se společností AMÁDEUS REAL, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
9 23. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, a Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, do Francie (Cannes) ve dnech 12.-15.03.2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
10 24. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka a Ing. Břetislava Rigera, náměstků primátora, do Ruské federace (Volgograd) ve dnech 31.1.­3.2.2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
11 25. - Příprava projektu, podání žádosti o podporu z Národního programu Životní prostředí pro projekt "Ostravou!!!" a souhlas s uzavřením Dohody o spolupráci při realizaci projektů v rámci výzvy č. 11/2017 Národního programu Životní prostředí 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
12 33. - Zapojení do přípravné fáze mezinárodního projektu s názvem Finding places v rámci Sítě přenosu programu URBACT 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
13 2.MZP - Návrh na úpravu platu ředitelky Domova Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvkové organizace 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
14 1. - Zpráva o ukončení realizace projektu Lidé lidem 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
15 7. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Národního divadla moravskoslezského, p.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Jiří Nekvasil, ředitel NDM)
16 1.MZP - Návrh na nabytí hmotné nemovité věci 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
17 8. - Návrh na vydání předchozího souhlasu rady města s prodejem nemovitého majetku městským obvodem Slezská Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
18 9. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Svinov, obec Ostrava a vydání předchozího souhlasu rady města ke zřízení smluvního předkupního práva k těmto nemovitým věcem 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
19 10. - Návrh na záměr města prodat pozemky v lokalitě průmyslové zóny Ostrava-Hrabová 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
20 11. - Návrh na záměr města neprodat a návrh na záměr města nepronajmout část pozemku parc. č. 575/1 v k. ú. Nová Bělá,obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
21 12. - Návrh na odejmutí pozemků v k. ú. Koblov, obec Ostrava, ze svěření městskému obvodu Slezská Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
22 17. - Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava. Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Radvanice, obec Ostrava. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
23 18. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Poruba, v k. ú. Poruba-sever a v k. ú. Martinov ve Slezsku, vše obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
24 19. - Návrh na záměr města nepronajmout část pozemku v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
25 20. - Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a PODA a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
26 21. - Návrh na souhlas s umístěním stavby Předávací stanice PS a přípojky VN pro MAM - Mošnov v ochranném pásmu dešťové a splaškové kanalizace ve vlastnictví statutárního města Ostrava v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, pro Českomoravskou energetiku s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
27 22. - Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava a v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, návrh na záměr města vypůjčit části pozemku v k. ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
28 3.MZP - Návrh na mimosoudní řešení sporu ve věci žaloby na úhradu smluvní pokuty za prodlení s předáním sedmi staveb díla EKOTERMO II A ve výši 4.917.112,30 Kč se společností BDSTAV MORAVA s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
29 2. - Návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do evidence investičního odboru MMO v rámci stavby "Osvětlení parkovišť za bytovými domy na ulici Bílovecké v Ostravě- Svinově" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
30 4. - Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 3240/2016/OI/VZKÚ ze dne 10.1.2017 ke stavbě "Výstavba technické infrastruktury osady Janová - Polanka nad Odrou" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
31 14. - Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 1631/2016/OI/VZKÚ ze dne 08.07.2016 ke stavbě „Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká“, k.ú. Stará Bělá 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
32 1.VZ - Revitalizace parku u Biskupství , Revitalizace parku U Boříka v Nové Vsi - zpracování investičních záměrů 11 11
(Pozn: Hlasování o nárhu usnesení s úpravou)
33 2.VZ - Veřejná zakázka "Stavby veřejného osvětlení - PD+IČ", poř. č. 220/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
34 4.VZ - Veřejná zakázka "Splašková kanalizace Plesná - II. etapa (PD)", poř. č. 254/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
35 5.VZ - Veřejná zakázka "Oprava kanalizace ul. Krmelínská II", poř. č. 257/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
36 6.VZ - Veřejná zakázka "Oprava kanalizace ul. Janáčkova", poř. č. 250/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
37 7.VZ - Veřejná zakázka "Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - SO 05 - interiér" poř. č. 248/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
38 9.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce kanalizace ul. Hájkova II", poř. č. 266/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
39 11.VZ - Veřejná zakázka "MNO - Modernizace pavilonu E2 (PD+AD+IČ)", poř. č. 197/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
40 12.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce ul. Nádražní, II. etapa - přístřešek" poř. č. 6/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
41 8.VZ - Soutěž o návrh "NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU KOSTELNÍ - BISKUPSKÁ V OSTRAVĚ", poř. č. 4/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
42 26. - Žádost Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu na bezplatné poskytnutí velkoobjemových kontejnerů na bio odpad 11 11
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
43 15. - Prodej podílových listů AKRO investiční společnosti a. s. nabytých po xxx xxxxxx 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
44 27. - Úprava rozpočtu - navýšení investičního příspěvku Národnímu divadlu moravskoslezskému, p.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
45 28. - Úprava rozpočtu r. 2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
46 29. - Úprava rozpočtu r. 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
47 34. - Vyhlášení výběrového řízení na člena představenstva společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního, Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva obchodní společnosti)
48 35. - Návrh dodatku ke smlouvě o dílo č. 2776/2017/OD/VZKU se společností Ostravské komunikace, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
49 3. - Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálních územích obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
50 13. - Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
51 16. - Náhrada škod vzniklých na majetku města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
52 3.VZ - Veřejná zakázka „Výměna systému PZTS Archivu města Ostravy“ poř. č. 217/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí, Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
53 10.VZ - Veřejná zakázka "Nákup automobilů II.", poř. č. 219/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
54 6. - Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí)