Výsledky hlasování na zasedání č. 201731 - 23.mimořádná schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 14.08.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 23. mimořádné schůze rady města konané dne 14.08.2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního, Mgr. Kamil Vrubl, předseda představenstva)
3 1.VZ - Veřejná zakázka "EXPO REAL Mnichov 2017", poř. č. 131/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
4 16. - Smlouva na zajištění grafických prací a výrobu prezentačních výstupů k projektům ZdravaOVA a European Green Capital 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
5 3. - Návrh na vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ředitelka právnické osoby Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
6 7. - Záměr města s využitím pavilonu G v areálu výstaviště Černá louka 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
7 8. - Návrh na záměr města pronajmout část nemovité věci (k.ú. Moravská Ostrava) 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
8 9. - Návrh na udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
9 13. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
10 14. - Návrh na souhlas s rekonstrukcí ul. Emila Filly, návrh na nesouhlas se stavbou přístřešku zastávky MHD, návrh na souhlas s rekonstrukcí obslužné plochy chodníků 10 10
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
11 10. - Dohoda o narovnání smluvního vztahu 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
12 2.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy příkazní na výkon odborně-technického dohledu v rámci architektonické studie a studie proveditelnosti stavby “Výstavba pavilonu X v areálu Městské nemocnice Ostrava“ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
13 4.VZ - Veřejná zakázka "Znalecký posudek - DK Poklad", poř. č. 169/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
14 5.VZ - Veřejná zakázka „Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic“, poř. č. 17/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí, Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
15 1. - Poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy městskému obvodu Polanka nad Odrou na realizaci projektu "IZOLAČNÍ ZELEŇ - Polanka nad Odrou" 10 10
(Pozn: hlasování o variantě A))
16 4. - Uzavírání smluv o úschově zvířete 10 10
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
17 15. - Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci projektu "Výsadba zeleně na pozemku svěřeném Střední umělecké škole, Ostrava, příspěvkové org." 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
18 6. - Dohoda o plné moci 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
19 11. - Úprava rozpočtu r. 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
20 5. - Nákup parkovacích automatů 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
21 1.MZP - Návrh na úpravu funkčních míst odboru školství a sportu k 01.09.2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
22 2.MZP - Návrh na úpravu organizační struktury dle jednotlivých funkčních míst odboru dopravně správních činností k 1.9.2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
23 2. - Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálních územích obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
24 3.VZ - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na pokácení 11 ks stromů na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)