Výsledky hlasování na zasedání č. 201727 - 20. mimořádná schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 23.06.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 20.mimořádné schůze rady města konané dne 23.06.2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing.Tomáš Macura, MBA)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
3 2.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. - změna zakladatelské listiny 8 8
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
4 3.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
5 4.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
6 5. - ITI ostravské aglomerace - výzva nositele ITI k předkládání projektových záměrů 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
7 2.MZP - Žaloba proti rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství v Brně a žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
8 6. - Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o upsání akcií emitenta Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
9 14. - Návrh na přerušení soudního řízení ve věci žaloby na bezplatné odstranění vad díla „Cyklostezka ­ komunikace v bermě a úsek lávka na kamenec, lávka ke hradu“ 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
10 15. - Rozhodnutí o uzavření dohody o plné moci s JUDr. Petrem Pyšným, advokátem 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
11 16. - Návrh uzavření smlouvy o upsání akcie a návrh prohlášení o vnesení nemovité věci 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
12 1.MZP - Návrh na úpravu platů ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava v odvětví kultury z důvodu legislativních změn 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
13 12. - Žádost Národního divadla moravskoslezského, p. o., o navýšení účelových příspěvků schválených v roce 2016 na rekonstrukci DJM, na PD modernizace technologií, na úpravu dílen v DAD 8 8
(Pozn: Předkládá: Nekvasil Jiří, ředitel Národního divadla moravskoslezského, p.o.)
14 13. - Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku organizaci PLATO Ostrava, p.o., na odstranění havarijních závad na objektu Bauhaus 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
15 1. - Návrh na pověření náměstka primátora Mgr.Radima Babince k jednání jménem města ve správních řízeních jako účastníka správního řízení 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
16 2. - Prodej nemovitých hmotných věcí v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí, formou zpeněžení ve veřejné dražbě 8 8
(Pozn: Hlasování o variantě A))
17 3. - Návrh na souhlas s provedením stavebních úprav, návrh uzavření dohody o plné moci 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
18 4. - Návrh na záměr města vypůjčit část pozemku v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
19 7. - Návrh dohody o skončení nájmu bytu 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
20 8. - Návrh na udělení souhlasu s umístěním sídla společností 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
21 10. - Návrh na záměr města pronajmout části nemovitých věcí (k.ú. Moravská Ostrava, k.ú. Vítkovice) 8 8
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
22 11. - Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
23 9. - Použití finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci projektu "Revitalizace 5 perspektivních parkových objektů /zahradně-architektonická studie/" 7 7
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
24 1.VZ - Smlouva na rozšíření funkcionalit platebního portálu se spol. VERA 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
25 17. - Úprava rozpočtu 7 7
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)