Zasedání č. 201727 - 20. mimořádná schůze rady města Dne 23.06.2017 08:04:27
bod č. 17. - Úprava rozpočtu
(Poznámka: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06845/RMm1418/20          .....             07

1) rozhodla
o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu

a) Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 1800 tis. Kč 
na akci ZŠO, Gen. Píky 13A - sportovní hala - PD, ve 
výši 2 300 tis. Kč na akci Rekonstrukce chodníků ul. 
Nádražní (při 50% spoluúčasti městského obvodu na 
skutečných nákladech), ve výši 190 154 Kč na 
částečné pokrytí výpadku příjmů z titulu 
poskytnuté slevy na nájemném nebytových prostor v 
souvislosti s rekonstrukcí ul. Českobratrské


b) Slezská Ostrava ve výši 629 tis. Kč na akci 
Parkování Nová Osada - PD a ve výši 3 384 
tis. Kč na akci Vybavení MŠ a ZŠ výpočetní a 
komunikační technikou


c) Ostrava-Jih ve výši 5 250 tis. Kč na akci Zateplení a 
výměna oken pavilonů MŠ Mitušova 6 a ve výši 
115 tis. Kč na akci Podchod na náměstí Ostrava-Jih - stavebně 
technický průzkum


d) Poruba ve výši 760 tis. Kč na akci Oprava svislé 
izolace a drenáže MŠ Čs. exilu, ve výši 1 240 tis. 
Kč na akci Oprava sociálního zařízení na ZŠ 
J. Šoupala a ve výši 2 750 tis. Kč na akci Rekonstrukce BD 
č.p. 432-435 na ul. Skautská 


e) Lhotka ve výši 1 800 tis. Kč na akci Pěší 
propojení sportovních areálů - hřiště - 
golfová klubovna, při 10% spoluúčasti městského obvodu na 
skutečných nákladech


f) Nová Ves ve výši 822 tis. Kč na akci Rekonstrukce 
oplocení technického dvora na ul. Rolnické, ve 
výši 155 tis. Kč na akci Oprava budovy kulturního domu na 
ul. Rolnické a ve výši 424 tis. Kč na akci Rekonstrukce 
tělocvičny budovy na ul. Rolnické č. 55 - PD, při 10% spoluúčasti 
městského obvodu na skutečných nákladech


g) Michálkovice ve výši 115 tis. Kč na akci Lokalita ul. 
Píseckého - studie odtokových poměrů a ve 
výši 2 350 tis. Kč na akci Oprava komunikací v 
městském obvodu Michálkovice


h) Radvanice a Bartovice ve výši 1 598 tis. Kč na akci 
Stavební úpravy objektu základní školy č.p. 
867 - vybudování nového oddělení školky, ve 
výši 478 tis. Kč na akci Rekonstrukce podlah tělocvičny 
základní školy Vrchlického a ve výši 
8 000 tis. Kč na akci Odstranění komunálního odpadu - 
revitalizace části bývalého koupaliště v 
O.-Radvanicích 


i) Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 3 500 tis. Kč 
na zajištění akce Ostravské Vánoce

 
06845/RMm1418/20          .....             07

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

s n i ž u j e

účelová rezerva na financování výdajů 
městských obvodů, ORJ 120

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330 o 34 161 tis. Kč


s n i ž u j í běžné výdaje ORJ 160

na § 3319, pol. 5901 o 3 500 tis. Kč


z v y š u j í

převody mezi statutárním městem a městskými obvody - 
výdaje, ORJ 120

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6330, org. 602 o 7 600 tis. Kč

                          org. 603 o 3 436 tis. Kč

                          org. 604 o 5 365 tis. Kč

                          org. 605 o 2 750 tis. Kč

                          org. 612 o 1 800 tis. Kč

                          org. 614 o 1 246 tis. Kč

                          org. 617 o 2 076 tis. Kč

                          org. 502 o  191 tis. Kč

                          org. 503 o  577 tis. Kč

                          org. 505 o 2 000 tis. Kč

                          org. 514 o  155 tis. Kč

                          org. 516 o 2 465 tis. Kč

                          org. 517 o 8 000 tis. Kč


 


Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

zvýší převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 602 o 7 600 tis. Kč

                          org. 502 o  191 tis. Kč


zvýší kapitálové výdaje

na akci 3967 Rekonstrukce chodníků ul. Nádražní (u 
zastávky Muglinovská)

na § 2219, pol. 6121, ÚZ 6330 o 2 300 tis. Kč

na akci 6916 ZŠO, Gen. Píky 13A - sportovní hala - PD

na § 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 6330 o 1 800 tis. Kč

na akci Ostravské Vánoce

na § xxxx, pol. 6xxx, 3500 o 3 500 tis. Kč

zvýší běžné výdaje

na částečné pokrytí výpadku příjmů 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 6330 o 191 tis. Kč


Městský obvod Slezská Ostrava

zvýší převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 603 o 3 436 tis. Kč

                          org. 503 o  577 tis. Kč


zvýší kapitálové výdaje

na akci 6912 - Vybavení MŠ a ZŠ výpočetní a 
komunikační technikou

na § 311x, pol. 6xxx, ÚZ 6330 o 2 807 tis. Kč

na akci 3964 - Parkování Nová Osada - PD

na § 2219, pol. 6xxx, ÚZ 6330 o 629 tis. Kč


zvýší běžné výdaje

na akci 6912 - Vybavení MŠ a ZŠ výpočetní a 
komunikační technikou

na § 311x, pol. 5xxx, ÚZ 6330 o 577 tis. KčMěstský obvod Ostrava-Jih

zvýší převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 604 o 5 365 tis. Kč


zvýší kapitálové výdaje

na akci 6913 - Zateplení a výměna oken pavilonů MŠ 
Mitušova

na § 3111, pol. 6121, ÚZ 6330 o 5 250 tis. Kč

na akci 3965 - Podchod na náměstí Ostrava-Jih - stavebně 
technický průzkum

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 6330 o 115 tis. KčMěstský obvod Poruba

zvýší převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 605 o 2 750 tis. Kč

                          org. 505 o 2 000 tis. Kč


zvýší kapitálové výdaje

na akci 1662 - Rekonstrukce BD č.p. 432-435 na ul. Skautská

na § 3612, pol. 6121, ÚZ 6330 o 2 750 tis. Kč


zvýší běžné výdaje

na akci Oprava svislé izolace a drenáže MŠ Čs. exilu

na § 3111, pol. 51xx, ÚZ 6330 o 760 tis. Kč

na akci Oprava sociálního zařízení na ZŠ J. 
Šoupala

na § 3113, pol. 51xx, ÚZ 6330 o 1 240 tis. KčMěstský obvod Lhotka

zvýší převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 612 o 1 800 tis. Kč


zvýší kapitálové výdaje

na akci 3966 - Pěší propojení sportovních 
areálů - hřiště - golfová klubovna

na § 2219, pol. 6121, ÚZ 6330 o 1 800 tis. Kč

 
Městský obvod Nová Ves

zvýší převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 614 o 1 246 tis. Kč  

                          org. 514 o  155 tis. Kč


zvýší kapitálové výdaje

na akci 8766 - Rekonstrukce oplocení technického dvora na ul. 
Rolnické

na § xxxx, pol. 6121, ÚZ 6330 o 822 tis. Kč

na akci 8777 - Rekonstrukce tělocvičny budovy na ul. Rolnické č. 55 - PD

na § xxxx, pol. 61xx, ÚZ 6330 o 424 tis. Kč


zvýší běžné výdaje

na akci Oprava budovy kulturního domu na ul. Rolnické

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 6330 o 155 tis. KčMěstský obvod Michálkovice

zvýší převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 516 o 2 465 tis. Kč


zvýší běžné výdaje

na akci Lokalita ul. Píseckého - studie odtokových poměrů

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 6330 o  115 tis. Kč

na akci Oprava komunikací v městském obvodu Michálkovice

na § 221x, pol. 5xxx, ÚZ 6330 o 2 350 tis. KčMěstský obvod Radvanice a Bartovice

zvýší převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 617 o 2 076 tis. Kč

                          org. 517 o 8 000 tis. Kč


zvýší kapitálové výdaje

na akci 6914 - SÚ objektu ZŠ č.p. 867 - nové 
oddělení školky

na § 3111, pol. 6xxx, ÚZ 6330 o 1 598 tis. Kč

na akci 6915 - rekonstrukce podlah tělocvičny ZŠ Vrchlického

na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ 6330 o 478 tis. Kč


zvýší běžné výdaje

na akci Odstranění komunálního odpadu - revitalizace 
části bývalého koupaliště 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 6330 o 8 000 tis. Kč


06845/RMm1418/20          .....             07

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen