Zasedání č. 201727 - 20. mimořádná schůze rady města Dne 23.06.2017 08:00:38
bod č. 11. - Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06842/RMm1418/20          .....             08

1) rozhodla
o záměru města pronajmout


části pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava parc.č. 170, ost. plocha - jiná plocha o celkové 
výměře 40 m2, a to část označenou v situačním 
snímku jako ("A") o výměře 16 m2 a část 
označenou v situačním snímku jako ("B") o výměře 
24 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava (v blízkosti ul. 
Cholevova), dle zákresu v situačním snímku, který 
je přílohou č. 1 předloženého materiálu,


a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen