Zasedání č. 201727 - 20. mimořádná schůze rady města Dne 23.06.2017 08:00:16
bod č. 10. - Návrh na záměr města pronajmout části nemovitých věcí (k.ú. Moravská Ostrava, k.ú. Vítkovice)
(Poznámka: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06841/RMm1418/20          .....             08

1) souhlasí
s umístěním stavby "CarTec Group – BMW Premium 
Selection a BMW Motorrad – Dolní oblast“, a to – SO 04 
- napojení areálové komunikace na části pozemku 
parc.č. 1448/11 - ostatní plocha, manipulační plocha v 
k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, dle koordinačního 
situačního výkresu stavby, který je přílohou č. 2 
předloženého materiálu 

pro:

CarTec Group, s.r.o. Ostrava – Moravská Ostrava, 
Vítkovická 3246/1A, 702 00, IČO: 25913620, prostřednictvím 
MS – projekce, s.r.o. se sídlem Erbenova 509/5, Ostrava – 
Vítkovice, 703 00, IČO: 25872494

 
06841/RMm1418/20          .....             08

2) rozhodla
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 1448/11 
ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. 
Vítkovice, obec Ostrava o výměře 16,8 m2, dle situačního 
snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu a 
zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen