Zasedání č. 201727 - 20. mimořádná schůze rady města Dne 23.06.2017 07:59:09
bod č. 7. - Návrh dohody o skončení nájmu bytu
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06839/RMm1418/20          .....             08

1) rozhodla

na straně pronajímatele uzavřít dohodu o skončení nájmu bytu č.XXX který je 
situován ve 4.NP domu č.p. 3032, který je součástí pozemku parc.č. 126/3, k.ú. 
Dubina u Ostravy, obec Ostrava, (ul.Horní č.or. 100) s nájemcem
XXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXX XXXX
k datu 30.6.2017,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen